619-0008/01 – Vybrané kapitoly z fyzikální chemie (VKFCH)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER40 RNDr. Kristina Peřinová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- předmět s uvedeným číselným označením se už nevyučuje

Vyučovací metody

Anotace

Termodynamika roztoků s nenabitými částicemi (empirické zákony, roztoky ideální, zředěné, reálné, termodynamické modely, fázové diagramy), binární kapalné směsi omezeně mísitelné a nemísitelné. Vlastnosti elektrolytů a heterogenních elektrochemických soustav (elektrody, galvanické články, elektrolyzéry), popis a aplikace elektrochemických metod (metody založené na elektrodovém ději, metody založené na měření elektrických vlastností roztoku). Termodynamika reálných plynných směsí.

Povinná literatura:

Atkins,P.W., Fyzikálna chémia. STU, Bratislava 1999. Brdička,R., Dvořák,J. Základy fysikální chemie, ACADEMIA, Praha 1977. Bureš,M., Černý, Č., Chuchvalec, P. Fyzikální chemie II, skriptum VŠCHT, Praha 1994. Dvořák,J., Koryta,J. Elektrochemie, SNTL, Praha 1983. Kellö,V., Tkáč,A. Fyzikálna chemia, ALFA, Bratislava 1972. Moore,W.J. Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979. Kopečný,M., Dorušková,M. Návody do cvičení z fyzikální chemie, skriptum VŠB- TUO, Ostrava 1997. Nevěčná,T. Praktikum z fyzikální chemie, skriptum UP, Olomouc 1990. Brož,P., Holík,M., Janderka,P., Trnková,L. Laboratorní cvičení z fyzikální chemie, skriptum MU, Brno 1998. Adamcová,Z. Příklady a úlohy z fyzikální chemie, SNTL, Praha 1989. Samec,Z. Elektrochemie, skriptum UK, Karolinum Praha 1999.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: Reálné plyny. Termodynamické stavové funkce plynů. Fugacity. Termodynamická funkce kapalin. Roztoky, vyjadřování koncentrací. Ideální a reálné roztoky. Raoltův a Henryho zákon, aktivity. Ebulioskopie, kryoskopie. Termodynamické funkce roztoků. Směšovací entropie, dodatková entropie, Gibbsova energie. Termodynamické modely roztoků. Metody určování aktivit včetně modelů Gibbs-Duhemovou rovnicí a aktivity. Vypařování, destilační diagramy, obyčejná a frakční destilace, aezotropy. Omezeně mísitelné a nemísitelné kapaliny. Fázové diagramy kondenzovaných soustav. Termická analýza. Silné a slabé elektrolyty. Elektrická vodivost, Teorie silných elektrolytů. Aktivitní, vodivostní a osmotický koeficient. Pohyblivost iontů, převodová čísla. Faradayovy zákony, elektrolýza. Disociace slabých kyselin a zásad. pH. Hydrolýza. Produkt rozpustnosti a stability komplexu. Zřeďovací zákon, měření disociačních konstant. Ústojné roztoky, kapacita. Indikátory, elektrodový potenciál. Elektrody kationové a anionové, 2. druhu, speciální elektrody. Řada napětí. Redox potenciály, Petersova rovnice, potenciometrické titrace. Galvanické články, měření EMS. Termodynamika galvanického článku. Polarizace, přepětí rozkladné napětí. Polarografie. Základy elektrochemické koroze. Teoretické cvičení: Vyjadřování a přepočty koncentrace roztoků. Ideální a reálné roztoky, Raoultův a Henryho zákon, různé pojetí aktivit, termodynamické funkce roztoků. Určování parciálních molárních objemů, parciálních molárních entalpií binárních systémů. Koligativní vlastnosti roztoků. Omezeně mísitelné a nemísitelné kapaliny. Faradayovy zákony elektrolýzy. Roztoky elektrolytů, aktivita, střední aktivitní koeficient. Výpočet pH při složitějších iontových rovnováhách. Elektrická vodivost elektrolytů, převodová čísla. Součin rozpustnosti. Elektrodový a redoxní potenciál, termodynamika galvanického článku, redukčně-oxidační systém a jeho rovnovážná konstanta, výpočet termodynamických funkcí z elektrochemických dat. Laboratorní cvičení: 1. Stanovení parciálních molárních objemů v tuhých binárních slitinách kovů 2. Měření viskozity Höpplerovým viskozimetrem 3. Rovnovážná konstanta Boudouardovy reakce 4. Potenciometrické stanovení disociační konstanty slabých kyselin a pufrační kapacity 5. Elektrolýza vodných roztoků elektrolytů 6. Stanovení součinu rozpustnosti a rozpouštěcího tepla obtížně rozpustných solí konduktometricky 7. Určení středních aktivitních koeficientů a standardního redoxního potenciálu měřením elektromotorického napětí 8. Rozpustnost solí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.