619-0011/02 – Transport Phenomena II (PJ II)

Gurantor departmentDepartment of Physical Chemistry and Theory of Technological ProcessesCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOB30 prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
WIH15 prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 20+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- předmět s uvedeným číselným značením se už nevyučuje

Teaching methods

Summary

The subject is based on mathematics and the basic axioms of kinetics of molecular heat, mass and momentum transport in the formulation of continuum mechanics. The quantities such as viscosity, thermal conductivity and diffusivity are introduced here and the differential balances of transport phenomena are made with the help of these quantities. The possibilities of these differential equations solutions are also given and applications to technological and natural processes are exemplified.

Compulsory literature:

GILES, R.V. Theory and problems of fluid mechanics and hydrodynamics. Schaum's outline series. McGraw-Hill, Inc. New York 1962 POIRIER, D.R., GEIGER, D.R. Transport phenomena in materials processing. TMS Warrendale USA, 1994 Bird,R.B.,Stewart,W.E.,Lightfoot,E.N.: Transport phenomena. John Wiley & Sons, New York 1965.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět určený pro specialisty oboru chemické inženýrství se zabývá veličinami přenášenými molekulárním transportem. Společně tedy popisuje nerovnovážné děje, závislé na viskozitě, tepelné vodivosti a na difuzivitě, tedy děje, se kterými se studenti seznámili již zběžně ve fyzice, fyzikální chemii a v proudění a sdílení tepla. Popis těchto dějů vede zpravidla na parciální diferenciální rovnice definované na prostoročarovém poli. Průpravu k jejich řešení zajišťuje předmět Přenosové jevy I. Je probrána molekulární teorie přenosových jevů, koncepce spojitého prostředí, dále viskozita, tepelná vodivost, difuzivita a metody jejich řešení. Jsou odvozeny diferenciální bilance vedení tepla v nepohyblivých materiálech, bilance hybnosti, tepla a hmoty v proudících tekutinách a jejich vyjádření pomocí veličin rychlost, teplota, koncentrace. Studenti se seznámí se základy reologie, s pojmy tenzor napětí, tok hybnosti a hmoty. Na řešení vybraných úloh je objasňován smysl integrálních veličin(součinitel odporu, tření, přestupu a průchodu tepla anebo hmoty) a jejich výpočet. Pozornost je věnována vymezování problému a z toho plynoucích možností aplikovat přibližná řešení zjednodušených úloh jako je koncepce mezní vrstvy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Oral Oral examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.