619-0022/02 – Heterogeneous Chemical Kinetics (HK)

Gurantor departmentDepartment of Physical Chemistry and Theory of Technological ProcessesCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.Subject version guarantorprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOB36 prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- předmět s uvedeným číselným označením se už nevyučuje

Teaching methods

Summary

The topic of the subject is theoretical foundation in the area of physical chemistry principles to particular heterogeneous reactions.

Compulsory literature:

Atkins,P.W., Physical Chemistry, Oxford university press, Oxford 1993, 995 s. Laidler,K.J., Chemical kinetics, Harper and Row, New York 1987. Crank,J., The mathematics of diffusion, Claredon press, Oxford 1975. Bond,G.C., Heterogeneous catalysis:principles and applications, Clarendon Press, Oxford 1986. Satterfield,C., Heterogenous catalysis in practice, McGraw-Hill, New York 1980.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Molekularita a řád reakce. Kinetické rovnice. Terminologie chemické kinetiky a definice. Reakce vyšších a necelistvých řádů. Zvratné, bočné a následné reakce. Teorie reakční rychlosti. Arrheniova rovnice. Aktivační energie a její určení. Srážková teorie. Sterický faktor. Teorie absolutní reakční rychlosti. Články heterogenní kinetiky. Mechanismy a matematický popis difúze. Molekulární, konvektivní a turbulentní difúze. Difúze s chemickou reakcí. Vnější a vnitřní transport hmoty, difúze fázovým rozhraním. Příklady heterogenních dějů řízených difúzi. Povrchové jevy a kinetika reakcí. Povrchové vlastnosti tuhých látek. Fyzikální adsorpce a chemisorpce. Vliv podmínek na adsorpčně-desorpční děje. Kinetika adsorpce plynů. Povrchové vlastnosti roztoků, orientace roztoků. Příklady aplikace povrchových jevů. Kinetika topochemických reakcí. Autokatalytické reakce. Kinetika nukleace nových fází. Vliv fázového rozhraní na kinetiku reakcí. Kinetika heterogenních dějů – tání, vypařování, sublimace, tuhnutí (krystalizace), kondenzace, polymorfní přeměny. Příklady kinetiky v soustavách druhého a vyššího řádu. Katalýza. Obecné poznatky o katalýze. Homogenní katalýza. Acidobazická katalýza. Heterogenní katalytické reakce. Teorie heterogenní katalýzy. Katalyzátor – výběr, otrava, stárnutí. Průmyslová aplikace heterogenní katalýzy.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.