619-0023/02 – Physical Chemistry II (FCHII)

Gurantor departmentDepartment of Physical Chemistry and Theory of Technological ProcessesCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr.h.c.Subject version guarantorprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr.h.c.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRA37 Ing. Hana Francová, Ph.D.
KOS37 Ing. Gabriela Kostiuková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- předmět s uvedeným číselným označením se už nevyučuje

Teaching methods

Summary

The topic of the subject is theoretical foundation in the area of application the physical chemistry principles to particular electrochemical processes.

Compulsory literature:

ATKINS,P.W. Physical Chemistry. Fourth Edition, Oxford: Oxford University Press, 1993. 995 s. Shaw,D.J.: Introduction to colloid and surface chemistry, Londýn 1966.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Silné a slabé elektrolyty. Disociační konstanty kyselin a zásad. Ionový produkt vody, pH a metody stanovení. Součin rozpustnosti, hydrolýza, stabilita komplexů. Vodivost elektrolytů. Kvalitativní představy teorie silných elektrolytů. Aktivita, aktivní koeficient, iontová síla. Elektrodové potenciály, elektrody kationové a anionové, elektrody 2. druhu. Redox potenciály. Speciální elektrody. Galvanické články, chemické a koncentrační. Měření a výpočet napětí. Termodynamika galvanických článků. Koloidní soustavy, definice. Stupeň disperzity a distribuční funkce. Kondenzační a dispergační metody vzniku koloidních soustav. Přehled optických, elektrických a kinematických vlastností koloidních soustav. Lyofilní a lyofobní koloidy. Přehled metod čiątění koloidů. Dialýza, elektrodialýza filtrace, ultrafiltrace, elektroultrafiltrace, dekantace, elektrodekantace, sedimentace. Struktura koloidních částic, micely, elektrický náboj. Elektrická dvojvrstva, potenciály Helmholtzův, Gouyův, Sternův. Elektrokinetický potenciál. Stavové změny koloidních soustav: koagulace, koalescence, tixotropie, bobtnání, xerogely. Koagulační práce. Hoftneisterovy řady. Kinetika rychlé a pomalé koagulace. Hardy-Schulzovo pravidlo. Brownův pohyb, difuzivita koloidních částic. Sedimentace v gravitačním a centrifugálním poli. Sedimentační rovnováha. Emulze, tvorba, stabilita, emulgátory. Inverze emulzí. Pěny, pěnotvorné látky, stabilita. Číslo napěnění. Pěny a flotace. Molekulární koloidy, Flory- Hagginsova teorie roztoků makromolekul. Termodynamické funkce. Smáčení tuhých látek kapalinami. Laplaceova rovnice, úhel smáčení, adhezní a kohesní práce. Gibbsova adsorpční izoterma. Adsorpce plynů a par na tuhé fázi. Fyzikální a chemické adsorpce. Adsorpční izotermy. Kinetika adsorpce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Written exam Written test 28  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 16  0
                Oral Oral examination 51  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner