619-0402/09 – Fyzikální chemie (FCH)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOB30 prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
DUD32 doc. Ing. Rostislav Dudek, Ph.D.
KOS37 Ing. Gabriela Kostiuková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- definovat termodynamické veličiny a termodynamické zákony ­- používat základní termodynamické veličiny (entalpie, entropie, Gibbsova energie) pro popis chování systémů ­- popsat chemické rovnováhy - sledovat závislost rovnovážné konstanty na vnějších faktorech (vliv teploty, tlaku) ­- popsat fázové rovnováhy – podmínky fázové rovnováhy, Gibbsův fázový zákon, fázové rovnováhy čistých látek ­- definovat a používat základní pojmy chemické kinetiky – reakce homogenní a heterogenní, rychlost chemické reakce, kinetické rovnice, reakční řád, rychlostní konstanta ­- sledovat závislost reakční rychlosti na teplotě, na tlaku ­- popsat základní články heterogenních reakcí – difúze, adsorpce; určení limitujícího článku heterogenního procesu ­- aplikovat získané teoretické poznatky na teoretických cvičeních

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je chemická termodynamika a chemická kinetika.

Povinná literatura:

DOBROVSKÁ, Jana. Fyzikální chemie - 1.část [online]. [s.l.] : [s.n.], 2008 [cit. 2010-08-15]. Dostupné z WWW: . PEŘINOVÁ, Kristina; SMETANA, Bedřich; ZLÁ, Simona; KOSTIUKOVÁ, Gabriela. Teoretické základy fyzikální chemie v příkladech [online]. [s.l.] : [s.n.], 2008 [cit. 2010-08-15]. Dostupné z WWW: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/619/vyukove-opory-katedry/index.html Atkins,P.W., Fyzikálna chémia. Bratislava: STU,1999.

Doporučená literatura:

MOORE,W.J., Fyzikální chemie. Praha: SNTL, 1979. 974 s. KELLÖ,V., TKÁČ,A., Fyzikálna chemia. Bratislava: Alfa, 1977. 778 s. ADAMCOVÁ,Z.a kol. Příklady a úlohy z fyzikální chemie. Praha: SNTL, 1989. 666 s. Atkins,P. Čtyři zákony,které řídí vesmír. Praha: Academia, 2012. 99 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky pro udělení zápočtu: Bodové ohodnocení zápočtu se skládá z bodového ohodnocení docházky na cvičení a z bodového ohodnocení samostatných výpočtových prací: - 100% účast a 1 omluvená neúčast (93% účast) na cvičeních – 3 body - 2 omluvené neúčasti na cvičeních (86% účast na cvičeních) - 1 bod - 3 - 4 omluvené neúčasti (79%- 72 % účast) na cvičeních - 0 bodů - účast na cvičeních menší než 72% (více než 4 omluvené neúčasti) poskytují možnost neudělení zápočtu - úspěšné absolvování 2 samostatných výpočtových písemek – hodnocení –(15 + 15) = max. 30 bodů - lze opravit maximálně 1 písemku maximálně jedenkrát. Opravy budou v zápočtovém týdnu. Bodové hodnocení zápočtu: - zápočet min. bodů 17 - zápočet max. bodů 33 V celkovém zisku bodového ohodnocení zápočtu musí být obsaženo nenulové ohodnocení obou samostatných výpočtových písemek, tzn. student musí absolvovat obě písemky. Hodnocení zkoušky: zkouška kombinovaná Minimální počet bodů nutný pro získání zkoušky - 51 bodů Maximální počet bodů získaných na zkoušce – 100 bodů Bodové hodnocení zkoušky: - písemná část zkoušky - max. 16 bodů - teoretická část zkoušky - max. 51 bodů V celkovém zisku bodového ohodnocení zkoušky musí být obsaženo jak nenulové hodnocení výpočtové zkouškové písemky tak nenulové hodnocení vlastní ústní zkoušky, tzn. student musí absolvovat obě části zkoušky. Bodové hodnocení předmětu se získá součtem bodů za cvičení a za absolvování zkoušky. Výsledná klasifikace je dána podmínkami ve Studijním a zkušebním řádu VŠB TUO.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou definovány. No other activities required.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Fyzikální chemie, členění, význam. Tepelné kapacity, střední a pravá tep. kapacita, závislost na teplotě, teorie, změna tepelné kapacity v průběhu reakce. Ohřev a ochlazování. Termochemické zákony, slučovací a spalná tepla, výpočet reakčních tepel. Vyjádření tepel termodyn. funkcemi. Závislost reakčního tepla na teplotě. Reakční teplo za stálého tlaku a objemu. Max. reakční teplota. Termodynamické potenciály, určení termodynamické možnosti průběhu a rovnováhy reakce. Chemický potenciál. Chemické rovnováhy homogenní heterogenní. Vyjadřování rovnovážných konstant. Závislost rovnováhy na vnějších podmínkách. Závislost rovnovážné konstanty na teplotě, tlaku, inertních složkách. Výpočet rovnovážného složení. Fyzikální rovnováhy, Gibbsovo pravidlo fází, rozdělení soustav. Fázové změny v jednosložkové soustavě. Roztoky, vyjadřování složení, zákony Raoultův a Henryho. Reálné roztoky, aktivity, aktivitní koeficienty. Reakce v roztocích. Vypařování a destilace. Termodynamické funkce roztoků. Chemická kinetika, rychlost, řád, molekularita, mechanizmus. Izotermní reakce 1. a vyšších řádů. Simultánní reakce. Závislost reakční rychlosti na teplotě a tlaku. Teorie aktivovaného komplexu, srážková teorie. Fyzikální kinetika, heterogenní procesy. Difúze, zákony difúze, principy řešení difúzních rovnic. Fyzikální a chemická adsorpce, adsorpční izotermy. Kombinace procesů fyzikální a chemické kinetiky. Topochemická reakce.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3911R001) Aplikovaná fyzika materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní