619-0405/01 – Fyzikální chemie I (FCHI)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRA37 Ing. Hana Francová, Ph.D.
KOS37 Ing. Gabriela Kostiuková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- definovat termodynamické veličiny a termodynamické zákony ­- používat základní termodynamické veličiny (entalpie, entropie, Gibbsova energie) pro popis chování systémů ­- popsat chemické rovnováhy - sledovat závislost rovnovážné konstanty na vnějších faktorech (vliv teploty, tlaku) ­- popsat fázové rovnováhy – podmínky fázové rovnováhy, Gibbsův fázový zákon, fázové rovnováhy čistých látek - popsat fázové rovnováhy ve dvousložkových soustavách

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je chemická termodynamika (termodynamické zákony, termodynamické veličiny, chemické a fázové rovnováhy

Povinná literatura:

Atkins,P.W., Fyzikálna chémia. Bratislava: STU,1999. Adamcová,Z.a kol., Příklady a úlohy z fyzikální chemie. Praha: SNTL, 1989. Bureš,M.,Černý,Č., Chuchvalec,P., Fyzikální chemie II. Praha: VŠCHT, 1994. Fischer, O. a kol., Fyzikální chemie. Praha: SNTL, 1983. 333 s. Holub,R. a kol., Fyzikální chemie I. Praha: VŠCHT, 1991. 243 s. Kalousek.J.,Dobrovský, Ľ., Základy fyzikální chemie.Ostrava: ES VŠB,1985.155 s. Kellö,V., Tkáč,A., Fyzikálna chemia. Bratislava: Alfa, 1977. 778 s. Kopečný,M., Dobrovský,Ľ., Sbírka řešených příkladů z fyzikální chemie. Ostrava: ES VŠB, 1991. Linzer, E., Dorušková,M., Kalousek,J., Základy fyzikální chemie v příkladech. Ostrava: ES VŠB 1994. 192 s. Moore,W.J., Fyzikální chemie. Praha: SNTL, 1979. 974 s. Novák,J.a kol.Fyzikální chemie:bakalářský kurs. Praha: VŠCHT, 2005. 216 s. Elektronická verze: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-559- 5/pages-img/001.html Peřinová, K. a kol., Sbírka příkladů z fyzikální chemie. elektronická verze http://fmmi10.vsb.cz/619/login.php Atkins,P.W., Physical Chemistry. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, 1993. 995 p.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky pro udělení zápočtu: Bodové ohodnocení zápočtu se skládá z bodového ohodnocení docházky na cvičení a z bodového ohodnocení samostatných výpočtových prací: - 100% účast a 1 omluvená neúčast (93% účast) na cvičeních – 3 body - 2 omluvené neúčasti na cvičeních (86% účast na cvičeních) - 1 bod - 3 - 4 omluvené neúčasti (79%- 72 % účast) na cvičeních - 0 bodů - účast na cvičeních menší než 72% (více než 4 omluvené neúčasti) poskytují možnost neudělení zápočtu - úspěšné absolvování 2 samostatných výpočtových písemek – hodnocení – (15 + 15) = max. 30 bodů - lze opravit maximálně 1 písemku maximálně jedenkrát. Opravy budou v zápočtovém týdnu. Bodové hodnocení zápočtu: - zápočet min. bodů 17 - zápočet max. bodů 33 V celkovém zisku bodového ohodnocení zápočtu musí být obsaženo nenulové ohodnocení obou samostatných výpočtových písemek, tzn. student musí absolvovat obě písemky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou definovány žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška Fyzikální chemie, její význam a základní členění. Ideální a reálné plyny. Chemická termodynamika. Vybrané termodynamické pojmy, tepelné kapacity, 1.věta termodynamická, vnitřní energie, entalpie, ohřev a ochlazování látek, spalná a slučovací entalpie, reakční entalpie a její závislost na teplotě, teoretická reakční teplota. Aplikace 1. věty termodynamické na ideální plyn, práce ideálního plynu. 2.věta termodynamická – Carnotův kruhový děj, entropie, její výklad a její závislost na stavových proměnných. Helmholtzova a Gibbsova energie, vztahy mezi termodynamickými veličinami, kriteria termodynamické rovnováhy, parciální molární veličiny, chemický potenciál, aktivita. Chemické rovnováhy homogenní a heterogenní, podmínka chemické rovnováhy, rovnovážná konstanta, reakční izoterma, princip pohyblivé rovnováhy. Fázové rovnováhy – podmínky fázové rovnováhy, Gibbsův fázový zákon, jednosložkové soustavy dvoufázové soustavy, Clapeyronova a Clausius-Clapeyronova rovnice. Dvousložkové soustavy, klasifikace roztoků, roztoky ideálné a reálné, termodynamické funkce roztoků. Koligativní vlastnosti – roztoky netěkavých látek. Binární kapalné směsi neomezeně mísitelných, omezeně mísitelných a nemísitelných složek. Rozdělovací rovnováhy, Nernstův rozdělovací zákon, extrakce, jednodušší a složitější rozdělovací rovnováhy. Cvičení Ideální a reálné plyny. Tepelná kapacita látek (pravá, střední, specifická, molární), ohřev a ochlazování látek bez fázové přeměny a s fázovou přeměnou. Standardní reakční entalpie, slučovací entalpie, spalná entalpie, závislost reakční entalpie na teplotě pro reakci bez fázové přeměny látek a s fázovou přeměnou látek. Změna entropie při chemické reakci, změna entropie při ohřevu a ochlazování látek. Standardní reakční Gibbsova energie a její závislost na teplotě. Rovnovážná konstanta a různé formy jejího vyjádření, stupeň konverze, reakční izoterma a izobara. Fázové rovnováhy, Clapeyronova a Clausius-Clapeyronova rovnice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku