619-0702/02 – Physical Chemistry I (FCH I)

Gurantor departmentDepartment of Physical Chemistry and Theory of Technological ProcessesCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr.h.c.Subject version guarantorprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr.h.c.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRA37 Ing. Hana Francová, Ph.D.
KOS37 Ing. Gabriela Kostiuková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- předmět s uvedeným číselným značením se už nevyučuje

Teaching methods

Summary

The topic of the subject is chemical thermodynamic and chemical kinetic and their application on the chemical and physical processes.

Compulsory literature:

Atkins,P.W., Physical Chemistry. Fourth Edition, Oxford: Oxford University Press, 1993. 995 p. Lupis,C.H.P.Chemical Thermodynamics of materials. New York, North-Holland, 1983. 581 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět a rozdělení fyzikální chemie, základní pojmy fyz.chemie: systém, fáze, děj, funkce apod.,exaktní diferenciál, tepelné kapacity, I.věta termodynamická, entalpie, termochemické zákony, typy tepel, Kirchhoffovy rovnice, integrace Kirchhoffových rovnic, II. věta termodynamická, entropie, Helmholtzova a Gibbsova energie, integrace Gibbsových a Helmholzových rovnic, III. věta termodynamická, chemická rovnováha, Guldberg-Waageův zákon, rovnovážná konstanta, různé způsoby vyjádření, princip pohyblivé rovnováhy, parciální molové veličiny, chemický potenciál, reakční izoterma, rovnice reakční izobary a její integrace, fázová rovnováha, Gibbsův zákon fází, fázové rovnováhy v jednosložkové soustavě, fázový diagram vody, rovnice Clapeyronova, křivka tlaku nasycené páry, rovnice Clausiova-Clapeyronova, fázové rovnováhy, ve dvousložkové soustavě, koncentrace roztoků, ideální roztok, Raoultův zákon, zředěné roztoky, Henryho zákon, regulární a reálný roztok, výpočet koeficientů aktivit ve vícesložkových soustavách, zvýšení bodu varu roztoků, snížení bodu tuhnutí roztoků, reakční kinetika, řád a molekularita reakce, reakce prvního a druhého řádu, závislost reakční rychlosti na teplotě, srážková teorie, teorie absolutních reakčních rychlostí, zákony difúze, adsorpce na fázovém rozhraní.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Written exam Written test 28  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 16  0
                Oral Oral examination 51  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner