619-0704/01 – Theory of Technological Processes (TTP)

Gurantor departmentDepartment of Physical Chemistry and Theory of Technological ProcessesCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.Subject version guarantorprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOB36 prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.
DUD32 doc. Ing. Rostislav Dudek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+0
Part-time Credit and Examination 12+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- předmět s uvedeným číselným značením se už nevyučuje

Teaching methods

Summary

For the reassuming studium of the special subjects in specialized departments, the subject turnes out the elements in the area of application of the physical chemistry principles to particular technological processes. It is intented on aquirement of chosen chaplers in physical chemistry and their use during analysis of such processes, as e. i. disocious and reductive processes, solubilisation of gases in melted metals, dividing of components between melted slag and melted metal, dissulphuring, disphosporing, discarbonating, disoxidation, formation and sailing out of non-metallic elements from metallic phase etc.

Compulsory literature:

ATKINS,P.W. Physical Chemistry. Fourth Edition, Oxford: Oxford University Press, 1993. 995 s. Bodsworth,C. Physical Chemistry of Iron and Steel manufacture, london 1962. GASKELL,D.R. Introduction to Metallurgical Thermodynamics. Washington: McGraw- Hill Book Company, 1973.520 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní pojmy - terminologie fyzikální chemie. 1. věta termodynamická. Entalpie. Tepelné kapacity. Ohřev a ochlazování. Termochemie, termochemické zákony. Teplotní závislost reakční entalpie. 2. věta termodynamická. Entropie. Helmholtzova a Gibbsova energie, G-H rovnice. Parciální molární veličiny. Chemický potenciál. 3. věta termodynamická. Chemické rovnováhy, způsoby vyjadřování rovnovážných konstant. Reakční izoterma a izobara. Fázové rovnováhy, Gibbsův zákon fází. Clapeyronova a Clausius-Clapeyronova rovnice. Adsorpce plynů. Tvorba nové fáze. Topochemické reakce. Termická disociace. Redukce oxidů kovů. Roztoky v metalurgii. Raultův a Henryho zákon. Sievertsův zákon. Roztavené kovy - teorie a fyzikálně-chemické vlastností. Kyslík, síra a uhlík v roztaveném železe. Plyny v kovech. Krystalizace kovů. Roztavené strusky - molekulární a iontová teorie. Rozdělení složek mezi roztavenou struskou a roztaveným kovem, odsíření. Odfosfoření. Oduhličení. Desoxidace a podmínky tvorby,vyplouvání vměstků.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2113R999) Metallurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.