619-0903/02 – Kinetics of Heterogeneous Processes (KHD)

Gurantor departmentDepartment of Physical Chemistry and Theory of Technological ProcessesCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr.h.c.Subject version guarantorprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr.h.c.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOB36 prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr.h.c.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Combined Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to use of the kinetic equations for chemical first-order reactions, second-order reactions and reactions of higher orders, - to describe and analyse the reaction mechanism based on the kinetic data, - to describe and qualified estimate kinetic parameters of chemical reactions,

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

The topic of the subject is theoretical foundation in the area of physical chemistry principles to particular heterogeneous reactions. Chapter selection will be made based on the orientation of the doctoral dissertation together with the supervisor.

Compulsory literature:

Atkins,P.W., Physical Chemistry, Oxford university press, Oxford 1993, 995 s. Laidler,K.J., Chemical kinetics, Harper and Row, New York 1987. Bond,G.C., Heterogeneous catalysis:principles and applications, Clarendon Press, Oxford 1986.

Recommended literature:

Satterfield,C., Heterogenous catalysis in practice, McGraw-Hill, New York 1980. Current articles in professional journals.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

No other activities are required.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Terminologie chemické kinetiky. Reakce homogenní a heterogenní. Závislost reakční rychlosti na vybraných činitelích. Teorie reakční rychlosti. Kinetika heterogenních procesů, základní mezistupně. Mechanismy a matematický popis difúze - molekulární, konvektivní a turbulentní difúze. Fickovy zákony, difúzní tok. Základní zákonitosti reakcí v oblasti silného působení vnější a vnitřní difúze. Proces s následnými a souběžnými články, difúzní a chemický odpor. Heterogenní procesy řízené difúzí. Povrchové jevy a povrchové vlastnosti tuhých látek. Vliv elektronové struktury kovů na jejich adsorpční vlastnosti, adsorpce na polovodičích a izolátorech. Adsorpce z plynné fáze a z roztoku na tuhém fázovém rozhraní. Adsorpční izotermy, vliv teploty a tlaku na adsorpčně-desorpční děje. Příklady aplikace povrchových dějů. Kinetika heterogenních dějů v soustavách prvního řádu – tání, vypařování, sublimace, tuhnutí (krystalizace) kondenzace, polymorfní přeměny. Příklady kinetiky v soustavách druhého a vyšších řádů. Principy katalýzy, katalýza homogenní a heterogenní. Mezistupně a kinetika homogenních katalytických reakcí. Acidobazická katalýza. Kinetika a základní představy o mechanismech heterogenních katalytických reakcí. Katalýza na kovech a nekovech. Kinetika a mechanismus reakcí plynných složek katalyzovaných tuhým katalyzátorem. Teorie výběru katalyzátoru. Průmyslové aplikace heterogenní katalýzy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (P2114) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P2114) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2114) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P2114) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2114) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2114) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P2114) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P2114) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2114) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2114) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2114) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2114) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2114) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2114) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2106) Metallurgy (2807V003) Chemical Metallurgy K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner