619-0907/01 – Physical Chemistry of Combustion and Explosion Processes (FCHHV)

Gurantor departmentDepartment of Physical Chemistry and Theory of Technological ProcessesCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOB30 prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to deepen the student's knowledge in the field of chemical thermodynamics, kinetics and dispersion systems with applications to the processes of combustion, explosion and extinguishing.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Selected applications of chemical thermodynamics, kinetics and colloids to physical and chemical processes of combustion, explosion and extinguishing.

Compulsory literature:

Atkins, P., De Paula J. Physical Chemistry. 9th Edition, Oxford: Oxford University Press, 2010. Laurier L. Schramm: Emulsions, Foams, and Suspensions (Fundamentals and Applications). 2005 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. Warnatz,J., Maas,U., Dibble,R.W., Combustion. Physical and Chemical Fundamentals, Modelling and Simulation, Experiments, Pollutant Formation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New Uork. 1996. 265 p.

Recommended literature:

Warren Strahle C., An Introduction to Combustion. Gordon and Breach Science Publishers. Combustion Science and Technology Book Series.Volume 1. 1993. Current articles from peer-reviewed journals (e-recourses)

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Termodynamické a kinetické charakteristiky hoření a výbuchu. Reakční, spalná a výbuchová tepla, závislost na teplotě, maximální reakční teplota. Rovnovážné stavy chemické a fyzikální. Vlastnosti hořlavin a výbušin, jejich termochemické charakteristiky. Kyslík a vzduch pro hoření a výbuch, kyslíkové číslo. Složení produktů hoření a výbuchu, tepelné efekty, tlak a teplota. Izobarická a izochorická výbuchová teplota. Měrné teplo požáru. Mechanismus reakcí hoření a výbuchu. Teorie řetězových reakcí. Tepelný mechanismus, kinetika adiabatické reakce. Tlakové, koncentrační a teplotní meze výbuchu. Indukční periody. Potlačení výbušnosti inertizací. Plamen. Fyzikální charakteristiky. Difúzní, kinetický, laminární a turbulentní plamen, rozložení teploty v plameni. Stabilita plamene. Hoření plynných, kapalných a tuhých látek. Hoření disperzních soustav. Mechanismus výbušných přeměn, explozivní hoření, výbuch II.řádu, detonace. Rázová vlna, vznik, šíření. Hydrodynamická teorie detonace. Fyzikálně-chemické principy hašení. Tepelný a teplotní režim požáru. Hasiva a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti a působení. Zřeďování, ochlazování, přerušení, retardace. Vlastnosti koloidních soustav při hoření a hašení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V004) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V004) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V004) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner