619-0924/01 – Environmentální a zdravotní dopady silniční a kolejové dopravy (EaZDSaKD)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity10
Garant předmětuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.Garant verze předmětuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu je schopen definovat klíčové aspekty silniční a kolejové dopravy ve vztahu k možným environmentálním a zdravotním dopadům. Dále je schopen popsat konkrétní zdroje emisí prachových částic, organických látek i anorganických plynů a uvést konkrétní příklady možných dopadů na jednotlivé složky životního prostředí. Absolvent je schopen diskutovat o současných trendech ve vývoji ekologicky šetrných technologií a materiálů pro minimalizaci environmentálních a zdravotních rizik a dále je schopen popsat legislativní rámce této problematiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku možných vlivů silniční a kolejové dopravy na životní prostředí a lidské zdraví. Součástí náplně předmětu je vymezení a popis zdrojů produkující emise prachových částic, organických látek i anorganických plynů včetně konkrétní příklady možných dopadů na jednotlivé složky životního prostředí jako vedlejší produkt spalovacích i nespalovacích procesů. Součástí předmětu je také problematika vývoje ekologicky šetrných technologií a materiálů pro minimalizaci environmentálních a zdravotních dopadů dopravy a v konečné fázi také legislativní rámec dané problematiky.

Povinná literatura:

Amato F.: Non-exhaust Emissions: An Urban Air Quality Problem for Public Health, Academic Press, 2018, ISBN 978-0-12-811770-5. Eastwood P.: Particulate Emissions from Vehicles, John Wiley & Sons, 2008, ISBN 978-0-470-72455-2. Black W.R.: Sustainable Transportation: Problems and Solutions, Guilford Press, 2010, ISBN 978-1-60623-485-3.

Doporučená literatura:

Merkisz J., Pielecha: Nanoparticle Emissions From Combustion Engines, Springer, 2015, ISBN 978-3-319-159287-0. Nicolopoulu-Stamati P., Hens L., Howard C.V.: Environmental Health Impacts of Transport and Mobility, Springer, 2006, ISBN 9781402043048. Články v odborných časopisech.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na zadané téma a její prezentace před zkoušejícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky vlivu dopravy na jednotlivé složky prostředí, rozdělení zdrojů emisí a základní kategorizace emisí. 2. Emise ze spalovacích procesů: emise ze spalování pohonných hmot, emise z používání katalyzátorů – jejich mechanismus vzniku, charakter a metody měření a charakterizace, emise aditiv používaných do pohonných hmot. Odlišnosti mezi benzínovými a naftovými motory v chemickém složení a charakteru prachových částic. 3. Emise z nespalovacích procesů: emise z otěru brzd, pneumatik, vozovky a dalších částí vozidel – mechanismus vzniku, charakter a metody měření a charakterizace. Odlišnosti v emisích z brzdových desek s obsahem kovů a desek organických. 4. Emise z elektromobility – zdroje, mechanismus vzniku a charakter – odlišnosti od vozidel se spalovacími motory a frikčními brzdovými systémy. 5. Emise z otěrových částic z kolejové dopravy – zdroje, mechanismus vzniku a charakter částic z kovokeramických a organických brzdových desek používaných ve vozech metra, vlaků a rychlovlaků. 6. Dopady emisí z dopravy na kvalitu ovzduší – emise plynů, organických látek a suspendovaných prachových částic. Problematika resuspendovaných částic a jejich příspěvek ke znečištění ovzduší. 7. Dopady emisí z dopravy na kvalitu půd – emise organických látek a sedimentované frakce částic a jejich vliv a chování půdních systémů, např. ovlivnění úrodnosti půd, apod. 8. Dopady emisí z dopravy na kvalitu vod – rozpustnost jednotlivých složek a jejich přestup z půd do povrchových a podzemních vod. 9. Možné vlivy emisí z dopravy na živé systémy – vodní, půdní organismy a zdraví člověka – transportní dráhy, zejména inhalace, průnik do organismu a vliv na jednotlivé orgánové soustavy. Profesionální expozice (řidiči, dopravní policisté, aj.) a její zdravotní dopady. 10. Technologie minimalizace dopadů na životní prostředí a zdraví člověka a vývoj ekologicky šetrných materiálů pro použití v dopravě – vývoj materiálů pro brzdové desky automobilů, brzdové kotouče s povrchovými úpravami a systémem chlazení a jejich vliv na produkované emise. 11. Legislativní rámec problematiky emisí z dopravy - legislativa pro kontrolu a regulaci emisí ze spalovacích a nespalovacích procesů. Metody rutinních měření.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.