619-2001/02 – Physical Chemistry (FCH)

Gurantor departmentDepartment of Physical Chemistry and Theory of Technological ProcessesCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageEnglish
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOB30 prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
DOC01 Ing. Simona Zlá, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to utilize the fundamental thermodynamic quantities (enthalpy, entropy, Gibbs energy) for the system behaviour describing; - to describe the chemical equilibrium, to illustrate the influence of temperature and pressure; - to describe the phase equilibrium, the Gibbs phase rule, phase equilibrium of pure substances; - to define and to utilize basic terms of chemical kinetics - rate of chemical reaction, rate law and rate constants, reaction order. To illustrate the temperature dependence of reaction rates; - to describe basic processes of heterogeneous reactions – diffusion, adsorption - to determine the rate-limiting step for heterogeneous processes - to apply obtained theoretical knowledge in tutorials and laboratory and on selected processes of chemical practice.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The topic of the subject is Chemical Thermodynamics (thermodynamical description of the systems and processes, chemical and phase equilibria) and Chemical Kinetics (rate analysis of homogeneous and heterogeneous reactions).

Compulsory literature:

DOBROVSKA, J. Physical Chemistry (The Basics of Chemical Thermodynamics and Chemical Kinetics), VSB-Technical University of Ostrava, 2020. ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. The elements of physical chemistry. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-922672-6.

Recommended literature:

ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Atkins' Physical chemistry. 10th ed. Oxford: Oxford University Press, c2014. ISBN 978-0-19-969740-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky pro udělení zápočtu na cvičení: - 100 % účast na teoretických cvičeních a 1 omluvená neúčast – 3 body - 2 omluvené neúčasti - 1 bod - účast na teoretickém cvičení menší než 79% ( více než 3 neúčasti) poskytuje možnost neudělení zápočtu - úspěšné absolvování dvou samostatných výpočtových písemek – hodnocení 13 + 13 = max. 26 bodů - absolvování 8 laboratorních cvičení, odevzdání a obhájení protokolů – max. 16 bodů ( toto bodové ohodnocení představuje jak hodnocení vlastní teoretické přípravy na danou laboratorní úlohu, tak práci v laboratoři a hodnocení obsahové a formální stránky laboratorního protokolu včetně jeho obhajoby) - oprava písemky – lze opravit maximálně jednu písemku maximálně jedenkrát. Bodové hodnocení zápočtu: - zápočet min. bodů 20 - zápočet max. bodů 45 V celkovém zisku bodového ohodnocení zápočtu musí být obsaženo nenulové hodnocení obou výpočtových písemek (min. 4 body za písemku) a laboratorního cvičení, tzn. student musí absolvovat obě výpočtové písemky a splnit podmínky laboratorního cvičení. Bodové hodnocení zkoušky: zkouška kombinovaná - písemná část zkoušky - max. 15 bodů - ústní část zkoušky - max. 40 bodů V celkovém zisku bodového ohodnocení zkoušky musí být obsaženo jak nenulové hodnocení výpočtové zkouškové písemky (min. 5 bodů za písemku), tak nenulové hodnocení vlastní ústní zkoušky, tzn. student musí absolvovat obě části zkoušky. Bodové hodnocení předmětu se získá součtem bodů za cvičení a za absolvování zkoušky. Výsledná klasifikace je dána podmínkami ve Studijním a zkušebním řádu VŠB TUO.

E-learning

Other requirements

No other activities are required.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: 1. The subject introduction. Chemical thermodynamics – the First Law. Heat capacity and its temperature dependence. The conservation of energy. Internal energy and enthalpy. The standard enthalpy. Temperature dependence of enthalpy. 2. Chemical thermodynamics – application of the First Law. Chemical change: reaction enthalpies, enthalpies of combustion, standard enthalpies of formation, the variation od reaction enthalpy with temperature. Physical change: the enthalpy of phase transition. 3. Chemical thermodynamics – the Second Law: Entropy. Entropy and the Second Law. The direction of spontaneous change. The entropy accompanying heating, cooling and a phase transformation. The standard reaction entropy and the spontaneity of chemical reactions. 4. Chemical thermodynamics – the Second Law: the Gibbs energy. Properties of the Gibbs energy. Combination of the First and the Second Law. The variation of the Gibbs energy with pressure and temperature. 5. Chemical thermodynamics – application of the Second Law: the properties of mixture. Partial molar properties. Chemical potential and the equilibrium in heterogeneous systems. 6. Chemical thermodynamics – application of the Second Law: chemical equilibrium. The reaction Gibbs energy. Reactions in equilibrium – the equation of reaction isotherm. Equilibrium constants, expression for homogeneous and heterogeneous chemical reactions. The effect of temperature on chemical equilibrium. 7. Chemical thermodynamics – application of the Second Law: physical equilibria. The phase rule and its application for a one-component system. Phase diagram of pure substance, the triple point. Clapeyron and Clausius Clapeyron equation. 8. Chemical kinetics – reaction rates. The definition of rate, rate laws and constants. Reaction order. The determination of the rate law. First-order integrated rate laws, half-life. 9. Chemical kinetics – reaction mechanisms and the temperature dependence of reaction rates. Elementary reactions. Consecutive reactions. The formulation of rate laws. The rate-determining step. The Arrhenius equation, the Arrhenius parameters. The effect of catalyst. 10. Chemical kinetics – heterogeneous kinetics: diffusion. Physical and chemical steps of heterogeneous process. Diffusion, the Fick’s Laws. Diffusion coefficient, effect of temperature, effect of viscosity in fluids. The rate determining step – reaction control, diffusion control. 11. Chemical kinetics – heterogeneous kinetics: adsorption. Physisorption and chemisorption. Adsorption isotherms, the Freundlich and Langmuir isotherm. Laboratory: Laboratory 1: Determination of partial molar quantities. Laboratory 2: Determination of calorimeter heat capacity. Laboratory 3: Determination of temperature dependence of pressure of saturated vapours of the liquid and of its molar enthalpy of vaporization. Laboratory 4: Thermal dissociation.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45 (45) 20
                Písemka Written test 26  8
                Laboratorní práce Laboratory work 16  0
                Jiný typ úlohy Other task type 3  0
        Examination Examination 55 (55) 15 3
                Písemná zkouška Written examination 15  5
                Ústní zkouška Oral examination 40  10
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
FMT+9360 2021/2022 Full-time English Optional 600 - Faculty of Materials Science and Technology - Dean's Office stu. block
FMT+9360 2021/2022 Full-time English Optional 600 - Faculty of Materials Science and Technology - Dean's Office stu. block
FMT+9360 2020/2021 Full-time English Optional 600 - Faculty of Materials Science and Technology - Dean's Office stu. block
FMST 2019/2020 Full-time English Compulsory 601 - Study Office stu. block
FMT-new subjects 2019/2020 Full-time English Optional 600 - Faculty of Materials Science and Technology - Dean's Office stu. block
FMMI 2018/2019 Full-time English Compulsory 601 - Study Office stu. block
FMMI 2017/2018 Full-time English Compulsory 601 - Study Office stu. block
FMMI 2016/2017 Full-time English Compulsory 601 - Study Office stu. block

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.