619-2001/02 – Physical Chemistry (FCH)

Gurantor departmentDepartment of Physical Chemistry and Theory of Technological ProcessesCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageEnglish
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOB30 prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to utilize the fundamental thermodynamic quantities (enthalpy, entropy, Gibbs energy) for the system behaviour describing - to describe the chemical equilibrium – to monitor the dependence of the equilibrium constant on state variables (dependence on temperature, dependence on pressure) - to describe the phase equilibrium, Gibbs phase rule, phase equilibrium of pure substances - to define and to utilize basic terms of chemical kinetics - homogeneous and heterogeneous reaction, rate of chemical reaction, kinetic equation, order of reaction, rate constant to monitor the dependence of the reaction rate on temperature and on pressure - to describe basic processes of heterogeneous reactions – diffusion, adsorption - to determine the rate-limiting process for heterogeneous processes - to apply obtained theoretical knowledge in tutorials and laboratory and on selected processes of chemical practice.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs
Other activities

Summary

The topic of the subject is chemical thermodynamics (thermodynamic description of the systems and processes, description of the chemical and phase equilibria) and chemical kinetics (kinetic analysis of homogeneous and heterogeneous reactions)

Compulsory literature:

ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. The elements of physical chemistry. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-922672-6.

Recommended literature:

ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Atkins' Physical chemistry. 10th ed. Oxford: Oxford University Press, c2014. ISBN 978-0-19-969740-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky pro udělení zápočtu na cvičení: - 100 % účast na teoretických cvičeních a 1 omluvená neúčast – 3 body - 2 omluvené neúčasti - 1 bod - účast na teoretickém cvičení menší než 79% ( více než 3 neúčasti) poskytuje možnost neudělení zápočtu - úspěšné absolvování dvou samostatných výpočtových písemek – hodnocení 13 + 13 = max. 26 bodů - absolvování 8 laboratorních cvičení, odevzdání a obhájení protokolů – max. 16 bodů ( toto bodové ohodnocení představuje jak hodnocení vlastní teoretické přípravy na danou laboratorní úlohu, tak práci v laboratoři a hodnocení obsahové a formální stránky laboratorního protokolu včetně jeho obhajoby) - oprava písemky – lze opravit maximálně jednu písemku maximálně jedenkrát. Bodové hodnocení zápočtu: - zápočet min. bodů 20 - zápočet max. bodů 45 V celkovém zisku bodového ohodnocení zápočtu musí být obsaženo nenulové hodnocení obou výpočtových písemek (min. 4 body za písemku) a laboratorního cvičení, tzn. student musí absolvovat obě výpočtové písemky a splnit podmínky laboratorního cvičení. Bodové hodnocení zkoušky: zkouška kombinovaná - písemná část zkoušky - max. 15 bodů - ústní část zkoušky - max. 40 bodů V celkovém zisku bodového ohodnocení zkoušky musí být obsaženo jak nenulové hodnocení výpočtové zkouškové písemky (min. 5 bodů za písemku), tak nenulové hodnocení vlastní ústní zkoušky, tzn. student musí absolvovat obě části zkoušky. Bodové hodnocení předmětu se získá součtem bodů za cvičení a za absolvování zkoušky. Výsledná klasifikace je dána podmínkami ve Studijním a zkušebním řádu VŠB TUO.

E-learning

Other requirements

No other activities are required.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: 1. Introduction. Gases. Ideal gases, fundamental laws. Real gases, compressibility factor, virial coefficients, critical state, Van der Waals equation of state, theorem of corresponding states. 2. The chemical thermodynamics. Basic terms, thermodynamic system, thermodynamic properties, thermodynamic process, thermodynamic state functions. Heat capacities of substances, variation of heat capacities with temperature, difference in the molar heat capacities between the products and reactants. The First law of thermodynamics, definition, signification. The work done by ideal gas. The heat at constant pressure and volume. The fundamental thermodynamic function – enthalpy. The thermodynamic definition of molar heat capacities. 3. The heating and cooling of substances. The heat of reaction. Laws of thermochemistry, theoretical calculation of reaction heat. Kirchhoff’s law - variation of the reaction enthalpy with temperature. The adiabatic reaction temperature. 4. The Second law of thermodynamics – definition and signification. The heat engine, Carnot heat engine. The fundamental thermodynamic function – entropy (temperature and volume dependence for homogeneous system, temperature and pressure dependence for a homogeneous system). The statistical interpretation of entropy. 5. Thermodynamic potentials – Helmholtz and Gibbs free energy. Conditions of thermodynamic equilibrium. Combined formulations of the first and second laws of thermodynamics, Maxwell relations. The Gibbs and Helmholtz free energy – temperature dependence, Gibbs-Helmholtz equations, significance and application. 6. Partial molar quantities – definition, properties. The Gibbs-Duhem equation. The chemical potential and its significance. Chemical equilibrium. Conditions for chemical equilibrium. The van´t Hoff reaction isotherm, thermodynamic equilibrium constant. Types of equilibrium constant for homogeneous and heterogeneous chemical reactions. 7. The calculation of equilibrium composition and degree of conversion. The effect of temperature on chemical equilibrium, van't Hoff reaction isochore and isobar. The effect of pressure on chemical equilibrium. The Le Chatelier’s principle. 8. The phase equilibrium. The Gibbs phase rule, phase, component, degree of freedom. The phase diagram of a one-component system, triple point and critical point. Phase equilibrium of pure substances, Clapeyron and Clausius Clapeyron equation. 9. Two-component (binary) system. The third law of thermodynamics. Nernst's theorem, Planck's postulate. 10. The chemical kinetics, significance. Homogeneous simple reactions. Basic terms, rate of chemical reaction, order of reaction, molecularity, rate constant, reaction mechanism. First-order reactions, reaction half-life, second-order reactions, nth-order reactions. 11. The mechanism of simultaneous chemical reactions, reversible, parallel and consecutive reactions, mathematic analysis. 12. The temperature dependence of the rate of a chemical reaction, Arrhenius equation. The theory of chemical kinetics - collision theory and theory of absolute reaction rates. The effect of pressure on reactions rate. 13. Kinetics of heterogeneous chemical reactions, elementary steps in heterogenous reactions. The molecular diffusion, Fick’s laws of diffusion, consecutive and parallel diffusion, principles of analysis. The convection diffusion. 14. The adsorption, physical adsorption and chemisorption. Adsorption from gases on solids. Adsorption isotherms, Freundlich's and Langmuir´s isotherms, BET model of adsorption isotherm.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45 (45) 20
                Písemka Written test 26  8
                Laboratorní práce Laboratory work 16  0
                Jiný typ úlohy Other task type 3  0
        Examination Examination 55 (55) 15
                Písemná zkouška Written examination 15  5
                Ústní zkouška Oral examination 40  10
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
FMT+9360 2022/2023 Full-time English Optional 600 - Faculty of Materials Science and Technology - Dean's Office stu. block
FMT+9360 2021/2022 Full-time English Optional 600 - Faculty of Materials Science and Technology - Dean's Office stu. block
FMT+9360 2021/2022 Full-time English Optional 600 - Faculty of Materials Science and Technology - Dean's Office stu. block
FMT+9360 2020/2021 Full-time English Optional 600 - Faculty of Materials Science and Technology - Dean's Office stu. block
FMST 2019/2020 Full-time English Compulsory 601 - Study Office stu. block
FMT-new subjects 2019/2020 Full-time English Optional 600 - Faculty of Materials Science and Technology - Dean's Office stu. block
FMMI 2018/2019 Full-time English Compulsory 601 - Study Office stu. block
FMMI 2017/2018 Full-time English Compulsory 601 - Study Office stu. block
FMMI 2016/2017 Full-time English Compulsory 601 - Study Office stu. block