619-2003/01 – Teorie technologických procesů (TTP)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Rostislav Dudek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Rostislav Dudek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOB30 prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
DOB36 prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr.h.c.
DRO0013 Ing. Ľubomíra Drozdová
DUD32 doc. Ing. Rostislav Dudek, Ph.D.
FRA37 Ing. Hana Francová, Ph.D.
ZAL041 Ing. Monika Kawuloková, Ph.D.
KOS37 Ing. Gabriela Kostiuková, Ph.D.
PER40 RNDr. Kristina Peřinová
VIT155 Ing. Silvie Rosypalová, Ph.D.
SME06 prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
DOC01 Ing. Simona Zlá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- definovat a používat základní termodynamické a kinetické veličiny pro popis homogenních a heterogenních soustav - aplikovat chemickou termodynamiku a kinetiku na pyrometalurgické pochody – termická disociace, redukce oxidů kovů, Boudouardova reakce - charakterizovat roztoky – Raoultův a Henryho zákon, ideální a neideální roztoky, termodynamické funkce roztoků, aktivita složky v roztoku, termodynamické modely roztoků - sledovat a analyzovat interakce mezi taveninami kovů a plynnou atmosférou, mezi taveninami kovů a oxidickými taveninami - aplikovat získané teoretické poznatky na cvičeních

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu je teoretický základ v oblasti aplikace základních principů fyzikální chemie na jednotlivé technologické pochody.

Povinná literatura:

Studijní opora: DOBROVSKÁ, Jana. Fyzikální chemie - 1.část [online] 2008. Dostupné z: https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/studijni-opory/619/ Studijní opora: DOBROVSKÁ, Jana. Fyzikální chemie - 2.část [online] 2017. Dostupné z:https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/studijni-opory/619/ DUDEK, Rostislav, Kristina PEŘINOVÁ a Jaromír KALOUSEK. Teorie technologických procesů [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2571-7. Dostupné též z: https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/studijni-opory/619/ Studijní opora: PEŘINOVÁ, Kristina, Bedřich SMETANA, Simona ZLÁ a Gabriela KOSTIUKOVÁ. Teoretické základy fyzikální chemie v příkladech [online] 2008. Dostupné z: https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/studijni-opory/619/ ATKINS, Peter W. a Julio DE PAULA. The elements of physical chemistry. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-922672-6.

Doporučená literatura:

MOORE,W.J. Fyzikální chemie. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. Studijní opora: DOBROVSKÁ, Jana a Kristina PEŘINOVÁ. Teoretické základy technologických procesů v příkladech [online] 2008. Dostupné z: https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/studijni-opory/619/ KOMOROVÁ, Ľudmila a Ivan IMRIŠ. Termodynamika v hutníctve. Bratislava: Alfa, 1989. ISBN 80-05-00604-7. GASKELL, David R. Introduction to metallurgical thermodynamics. New York: McGraw-Hill, c1973. ISBN 0-07-022945-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

PREZENČNÍ STUDIUM Podmínky pro získání zápočtu: - 100 % účast na teoretických cvičeních - 2 body - účast na teoretických cvičeních menší než 86% (více než 1 neúčast) poskytuje možnost neudělení zápočtu - úspěšné absolvování dvou samostatných výpočtových písemek – hodnocení (14 + 14) = max. 28 bodů - oprava písemky – lze opravit maximálně jednu písemku maximálně jedenkrát. - absolvování 5 laboratorních cvičení, odevzdání a obhájení protokolů – max. 15 bodů (toto bodové ohodnocení představuje hodnocení jak vlastní teoretické přípravy na zadanou laboratorní úlohu, tak hodnocení práce v laboratoři a hodnocení obsahové a formální stránky laboratorního protokolu včetně jeho obhajoby) Bodové hodnocení zápočtu: - zápočet min. bodů 20 - zápočet max. bodů 45 V celkovém zisku bodového ohodnocení zápočtu musí být obsaženo nenulové hodnocení obou výpočtových písemek (min. 5 bodů za 1 písemku) a laboratorního cvičení, tzn. student musí absolvovat obě výpočtové písemky a splnit podmínky laboratorního cvičení. Bodové hodnocení zkoušky: zkouška kombinovaná - písemná část zkoušky - max. 15 bodů - ústní teoretická část zkoušky - max. 40 bodů V celkovém zisku bodového ohodnocení zkoušky musí být obsaženo jak nenulové hodnocení výpočtové zkouškové písemky (min. 5 bodů) tak nenulové hodnocení vlastní ústní zkoušky, tzn. student musí absolvovat obě části zkoušky. Bodové hodnocení předmětu se získá součtem bodů za cvičení a za absolvování zkoušky, výsledná klasifikace je dána podmínkami ve Studijním a zkušebním řádu VŠB TUO.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní plynové zákony. Chemická temodynamika - tepelné kapacity, definice, klasifikace. 2. I.věta termodynamická, rozbor, aplikace - ohřev a ochlazování látek, termochemické zákony, spalné entalpie a slučovací entalpie látek, reakční teplo, reakční entalpie a její závislost na teplotě. 3. II.věta termodynamická, formulace, význam. Termodynamické potenciály. 4. Rovnováhy chemické a fyzikální, rovnovážné konstanty a různé formy jejich vyjádření, výpočet rovnovážného složení. Van´t Hoff reakční izoterma, izobara, izochora. 5. Parciální molární veličiny, chemický potenciál. Aplikace na fyzikální rovnováhy, Gibbsův zákon fází, Clausius-Clapeyronova rovnice. 6. Chemická kinetika - reakce homogenní, heterogenní - základní kinetické pojmy (řád, molekularita, rychlost, mechanismus). Kinetické rovnice různých řádů, teplotní závislost reakční rychlosti. 7. Difúze a adsorpce, zákony, uplatnění v heterogenní kinetice. Aplikace v technologických procesech. 8. Reakce termické disociace, přímá a nepřímá redukce, termodynamika a kinetika. Oxidace kovů. 9. Roztoky, vlastnosti, způsob popisu, modely roztoků. 10. Roztavené strusky, struktura, fyzikálně-chemické vlastnosti, molekulární a iontová teorie. 11. Modely iontových tavenin, taveniny kovů a oxidů, struktura, fyzikálně-chemické vlastnosti. 12. Reakce mezi struskou a kovem - rozdělení kyslíku a síry, odsíření, odfosfoření, desoxidace. 13. Teorie a metody - vměstky v roztavených kovech, metody odstraňování - interakce roztavených kovů s plyny, Sievertsův zákon. 14. Povrchové reakce a jejich aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0
                Písemka Písemka 28  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 2  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 15
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  5
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku