619-3005/01 – Special Topics in Kinetics (VKK)

Gurantor departmentDepartment of Physical Chemistry and Theory of Technological ProcessesCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOB36 prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.
FRA37 Ing. Hana Francová, Ph.D.
ZAL041 Ing. Monika Kawuloková, Ph.D.
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
KOS37 Ing. Gabriela Kostiuková, Ph.D.
R1E37 doc. Ing. Lenka Řeháčková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to use of the kinetic equations for chemical first-order reactions, second-order reactions and reactions of higher orders, - to describe and analyse the reaction mechanism based on the kinetic data, - to describe and qualified estimate kinetic parameters of chemical reactions, - to apply obtained theoretical knowledge in tutorials and laboratory and on selected processes of chemical practice.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

This subject develops basic knowledge of physical chemistry; it applies basic principles of physical chemistry at the various heterogeneous a homogeneous reactions.

Compulsory literature:

[1] Atkins, P. W., Physical Chemistry, Oxford university press, Oxford 1993, 995 s. [2] Bond, G. C., Heterogeneous catalysis:principles and applications, Clarendon Press, Oxford 1986. [3] Pilling, M. J., Seakins, P. W., Reaction kinetics, Oxford science publications, Oxford, 1995.

Recommended literature:

[1] Laidler, K. J., Chemical kinetics, Harper and Row, New York 1987. [2] Crank, J., The mathematics of diffusion, Claredon press, Oxford 1975. [3] Satterfield, C., Heterogenous catalysis in practice, McGraw-Hill, New York 1980.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky pro získání zápočtu: - 100 % účast na teoretických cvičeních - 2 body - účast na teoretických cvičeních menší než 86% (více než 1 neúčast) poskytuje možnost neudělení zápočtu - úspěšné absolvování dvou samostatných výpočtových písemek – hodnocení (14 + 14) = max. 28 bodů - oprava písemky – lze opravit maximálně jednu písemku maximálně jedenkrát. - absolvování 5 laboratorních cvičení, odevzdání a obhájení protokolů – max. 15 bodů (toto bodové ohodnocení představuje hodnocení jak vlastní teoretické přípravy na zadanou laboratorní úlohu, tak hodnocení práce v laboratoři a hodnocení obsahové a formální stránky laboratorního protokolu včetně jeho obhajoby) Bodové hodnocení zápočtu: - zápočet min. bodů 20 - zápočet max. bodů 45 V celkovém zisku bodového ohodnocení zápočtu musí být obsaženo nenulové hodnocení obou výpočtových písemek (min. 5 bodů za 1 písemku) a laboratorního cvičení, tzn. student musí absolvovat obě výpočtové písemky a splnit podmínky laboratorního cvičení. Bodové hodnocení zkoušky: zkouška kombinovaná - písemná část zkoušky - max. 15 bodů - teoretická část zkoušky - max. 40 bodů V celkovém zisku bodového ohodnocení zkoušky musí být obsaženo jak nenulové hodnocení výpočtové zkouškové písemky (min. 5 bodů) tak nenulové hodnocení vlastní ústní zkoušky, tzn. student musí absolvovat obě části zkoušky. Bodové hodnocení předmětu se získá součtem bodů za cvičení a za absolvování zkoušky, výsledná klasifikace je dána podmínkami ve Studijním a zkušebním řádu VŠB TUO.

E-learning

Other requirements

No other activities are required.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Terminology in chemical kinetics – reaction rate, rate equation, order of reaction, rate constant, molecularity, reaction mechanism. Classification of chemical reactions – simple and simultaneous reactions, homogeneous and heterogeneous reactions. 2. Homogeneous reactions - integrated form of the kinetic equation (first-order reactions, second-order reactions, third-order reactions, nth-order reactions). 3. Kinetics of simultaneous reactions (reversible, parallel and consecutive reactions) – kinetic description, rate-determining process. 4. Methods to determine reaction orders. Temperature dependence of the rate of a chemical reaction - Arrhenius equation, possibilities of determination of activation energy, preexponential factor. 5. Theory of chemical kinetics - collision theory, theory of absolute reaction rates. 6. Kinetics of heterogeneous reactions, basic steps of heterogeneous reaction - diffusion, adsorption, chemical reaction on phase interface. Mechanism and mathematical description of diffusion – molecular,convection and turbulent diffusion. Fick’s first and second law of diffusion, diffusion flux. Diffusion (transport) limited reactions - basic principles – external and internal diffusion. 7. Heterogeneous process with consecutive and concurrent steps, diffusion and chemical resistance. Effect of various agents on diffusion kinetics. Diffusion limited heterogeneous process - technological examples. 8. Surface phenomena and kinetics of reactions. Physical adsorption and chemisorption. Surface properties of solid compounds, principles of adsorption processes. Electronic structure and adsorption properties of metals, adsorption on semi-conductors and insulators. Adsorption at the solid/gas interface and solid-liquid interface. Empirical a theoretical adsorption isotherms – Freundlich‘s and Langmuir´s isotherms, BET model of adsorption isotherm. Temperature and pressure effect on adsorption and desorption processes. Application of surface processes – examples. 9. Kinetics of topochemical reactions, description and analysis of particular periods. Kinetic curves. Nucleation of new phases. Influence of phase interface on kinetics. 10. Experimental methods of chemical kinetics. 11. Principles of catalysis, homogeneous and heterogeneous catalysis. Intermediate steps and kinetics of homogeneous catalytic reactions. Acid-basic catalysis. 12. Kinetics of heterogeneous catalytic reactions, mechanism, basic ideas of heterogeneous catalysis reactions. Catalysis by metals and non-metals. Kinetics and mechanism gaseous compounds by solid catalysator. Catalyst - selection, active centres, catalysts selectivity, promoters, poisoning and ageing of catalyst. Choice of catalyst – theory. Industrial application of heterogeneous catalysis. 13. Enzyme-catalytic reaction, Michaelis constant, enzyme inhibition. 14. Reaction in solution (solvent as a catalyst). Fundamentals of photochemistry. Theoretical exercises: - Introduction - introduction to exercise timetable, conditions for obtaining credit and recommended reading. Kinetics of simple reactions. Integration of kinetic equations (first-order reactions, second-order reactions and nth-order reactions). - Determination of the activation energy. Time monitoring the reaction by measuring the properties of the additive. - Simultaneous reaction. Parallel, reversible and consecutive reactions. - Ideal isothermal reactors. Mass balance for batch and flow ideally stirred reactor and plug flow reactors. - Test of theoretical knowledge. - Homogeneous catalysis. Acid-base catalysis. - Calculation test Laboratory exercises: - Determination of the activation energy of acetone iodination - Polarimetric determination of sucrose inversion - Determination of the rate constants of alkaline hydrolysis of ethyl acetate - Study of the kinetics of oxidation of metals - Study of the thermal decomposition rate of carbonate - Determination of the reaction order complex reaction - Decomposition of hydrogen peroxide catalysed iodide ions

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Summer semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45 (45) 20
                Laboratorní práce Laboratory work 15  0
                Písemka Written test 28  0
                Jiný typ úlohy Other task type 2  0
        Examination Examination 55 (55) 15
                Písemná zkouška Written examination 15  5
                Ústní zkouška Oral examination 40  10
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (N3909) Process Engineering (2805T019) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N3909) Process Engineering (2805T019) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3909) Process Engineering (2805T019) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3909) Process Engineering (2805T019) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N3909) Process Engineering (2805T019) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner