632-0001/01 – Základy strojírenství a strojírenských technologií (ZSST)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity4
Garant předmětuIng. Michal Weisz, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Weisz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
WEI08 Ing. Michal Weisz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními pravidly tvorby technické dokumentace ve strojírenství. Dále se studenti v rámci předmětu seznámí se základy oboru strojírenské technologie v oblastech přípravy a výroby polotovaru a jejich přeměny v hotový výrobek. Zvláštní důraz bude kladen zejména na tato technologická odvětví: Základní pojmy třískového obrábění, terminologie, principy základních metod obrábění. Teoretické a praktické seznámení s výrobní technikou a technologickými možnostmi v rozsahu soustružení, frézování, vrtání (vyhrubování, vystružování, zahlubování), vyvrtávání a broušení. Dále pak svařování plamenem a elektrickým obloukem, tlakovými metodami. Svařitelnost ocelí. Základní způsoby povrchových úprav. Nedílnou součástí výuky bude seznámení se základními postupy při návrhu strojní konstrukce, její rozbor z pohledu napěťového chování, vytypování kritických míst, napěťová kontrola základních konstrukčních uzlů a prvků, stanovení technologického postupu výroby. As part of the course, students will get to know the basic rules of creating technical documentation in engineering. Furthermore, within the subject, students will learn about the basics of the field of engineering technology in the areas of preparation and production of semi-finished products and their transformation into a finished product. Particular emphasis will be placed on the following technological branches: Basic concepts of chip machining, terminology, principles of basic machining methods. Theoretical and practical familiarization with production techniques and technological possibilities in the scope of turning, milling, drilling (roughing, reaming, countersinking), boring and grinding. Then welding with flame and electric arc, pressure methods. Weldability of steels. Basic methods of surface treatments. An integral part of the course will be familiarization with the basic procedures for the design of a machine structure, its analysis from the point of view of voltage behavior, identification of critical points, voltage control of basic structural nodes and elements, determination of the technological production process.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět si klade za cíl, zvládnutí čtení informací z technické dokumentace a pochopení technologických procesů potřebných při výrobě strojírenských součástí. Studenti budou seznámeni se způsoby kótování a tolerování strojírenských součástí a normalizací základních strojírenských součástí. Dále předmět předkládá všeobecný přehled o dostupných technologiích třískového obrábění, svařování, dokončovacích a povrchových úpravách strojních součástí. Nedílnou součástí je i základní přehled z oblasti pevnostní kontroly vybraných typů strojních uzlů a součástí.

Povinná literatura:

LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 1. vyd. Úvaly: Albra, 2003, xv, 865 s. ISBN 80-86490-74-2. BOHÁČEK, František. Základy strojnictví. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. ISBN 80-03-00083-1. VAŠICA, Karel a Svatopluk SRP. Základy strojírenské technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1987. UGURAL, A. C. Mechanical engineering design. Third edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2021]. ISBN 978-0-367-51347-4.

Doporučená literatura:

https://e-konstrukter.cz/technicke-vypocty

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, řešení dílčích samostatných úloh, 2 x písemný test, tvorba závěrečného projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student by měl být na základě získaných znalostí schopen samostatně vypracovat výrobní dokumentaci strojní součásti, nebo jednodušší strojní sestavy. Posoudit a rozhodnost o vhodných technologiích pro její výrobu, navrhnout technologický postup a stanovit základní limitující podmínky pro její nasazení v provozu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod předmětu, Normalizace technické dokumentace. Technické výkresy (druhy, měřítka, formáty, druhy čar, skládání výkresů). Základy technického zobrazování. Pravoúhlé promítání. Zobrazování a kótování základních geometrických tvarů. 2. Zobrazování a kótování normalizovaných prvků. Předepisování textury (drsnosti) povrchu na výkrese. Označování profilů a tyčí. Zobrazování a kótování závitů, šroubů, matic. 3. Přesnost a tolerování rozměrů, jmenovitý rozměr, horní mezní rozměr, dolní mezní rozměr, tolerance, výklad mezních rozměrů. Výpočet tolerancí pro jednotlivé stupně přesnosti. 4. Zobrazení a kótování složitějších součástí, skupin a sestav. Moderní způsoby tvorby technické dokumentace, progresivní nástroje pro návrh designu výrobku. 5. Třískové obrábění, základní pojmy procesu obrábění. Technologické podmínky procesu obrábění, obrábění rotačních ploch - soustružení, obrábění rovinných ploch - frézování. 6. Obrábění otvorů – vrtání a vyvrtávání, protahování, dělení materiálu, technologie dokončování povrchu – broušení, honování, lapování a leštění. 7. Povrchové úpravy - význam a rozdělení povrchových úprav, základní technologie povrchových úprav. 8. Svařování - způsoby svařování, charakteristika jednotlivých způsobů svařování, svařování tlakem, svařování tavné, svařování v ochranných atmosférách, technologie provádění svářečských prací. 9. Postup při navrhování svařované konstrukce, výhody a oblast uplatnění. Základní typy svarových spojů, kontrola svarů, svarová defektoskopie. 10. Úvod do technické mechaniky, silový rozbor soustavy, základní tipy namáhání a jejich klasifikace. Postup při stanovení mezních hodnot při zatěžování strojních součástí. 11. Návrh a výpočet vybraných typů normalizovaných strojních součástí, pevnostní kontrola, stanovení odhadu životnosti. 12. Obecný postup při návrhu součásti, volba vhodných výrobních technologií sestavení technologického postupu výroby pro různé vstupní podmínky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na výuce, mimo individuální dohodu s garantem předmětu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Aktivní účast na výuce 10 bodů Ústní test formou rozpravy nad řešenou problematikou 30 bodů Záverečný projekt 60 bodů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní