632-0404/01 – CAD Modeling of Castings (MCAD)

Gurantor departmentDepartment of Materials and Technologies for VehiclesCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAN47 Ing. Aleš Hanus, Ph.D.
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Modelování odlitků v programu CAD

Teaching methods

Summary

· Přehled využívaných CAD/CAM systémů. Základní filozofie tvorby 3D modelu. Srovnání základních filozofií tvorby 3D modelu v systémech.PRO/Engineer a I-DEAS. Porovnání modelu a tvrdé parametrizace. · Struktura modulárního uspořádání CAD/CAM systémů. Základní objekty používané při vytváření 3D modelu. (Křivka, skica, konstrukční prvek, součást, sestava, Rozdělení konstrukčních prvků. Základy ovládání systému Pro/Engineer. Typy souborů používaných pro ukládání jednotlivých typů modelů. Použití zkrácených výrazů. · Nastavení jednotek. Otevření nového modelu, pomocí startovacího souboru. Definování typu konstrukčního prvku, přechod do skicáře. Použití skicáře pro vytváření geometrie konstrukčního prvku. Kreslení úseček, kružnic a oblouků. Princip úplného kótování. Regenerace skici. Modifikace rozměrů skici. · Rozšířené možnosti skicáře. Geometrické nástroje - ořezání a rozdělení úseček, zaoblení a sražení rohů. Ztotožnění vlastností objektů. Použití relací při parametrizaci skici. · Modifikace rozměrů modelu, předefinování vlastností modelu. Základní filozofie vytváření relací mezi kótami určujícími rozměry modelu. Ukládání sekcí a jejich použití pro tvorbu dalších konstrukčních prvků. · Tvorba a použití vztažných konstrukčních prvků, rovina, osa, bod, souřadný systém. · Tvorba a modifikace řezů, typy zobrazení modelu, tvorba barevné palety.Možnosti modifikace pojmenování vztažných prvků. Potlačení prvků, přesměrování prvků. Příprava modelu pro vytváření sestavy. Principy vytváření sestavy. Typy vazeb pro umístění součástí do sestav. Volné prvky v sestavě. Předefinování umístění součásti v sestavě. · Modifikace v sestavě, změna rozměrů součástí rotace a posuv součásti. Kopírování součásti. Tvorba řezů v sestavě. Modifikace řezů v sestavě. · Speciální typy konstrukčních prvků, díry, rotační části, zápichy, žebra, skořepiny, sražení a zaoblení hran. · Násobení konstrukčních prvků, kopírování, zrcadlení, tvorba polí. Editace prvků vytvořených násobením. Vytváření vztažných prvků v průběhu tvorby konstrukčního prvku. · Pokročilé techniky tvorby modelu součásti, tenkostěnné součásti protažení objemu do dvou nebo několika průřezů, tvorba modelů pružin. Skicování křivek. · Tvorba výkresů součástí a sestav. Orientace pohledů. Modifikace pohledů, viditelnost hran, měřítko, řezy, typy řezů. · Úprava výkresů, vkládání kót, os. Export výkresů do jiných systémů. Výstup výkresů na tiskárnu. Náplň cvičení bude věnována praktické tvorbě modelů v systému Pro/Engineer podle předlohy. Testy pro hodnocení budou provedeny ve cvičeních č. 6, 9, 13. Ve cvičení č. 14 budou udělovány zápočty

Compulsory literature:

[1] ZPS-SYSTEMS, a.s., Zlín. PRO/ENGINEER verze 17 Modelování součástí:Zlín1996. [2] ZPS-SYSTEMS, a.s., Zlín. PRO/ENGINEER verze 17 Modelování sestav: Zlín1996 [3] Konečný, Z.Soubor přednášek, adresář D:\Working\PROING

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Laboratory work Laboratory work 30  0
                Project Project 10  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Třinec 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Třinec 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner