632-2204/02 – Materiály pro elektrotechniku (MpE)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Student bude umět definovat a aplikovat základní teoretické poznatky o vlivu stavby a struktury materiálu na jeho fyzikální, mechanické, elektrické, magnetické a optické vlastnosti, - Student získá přehled o současných i perspektivních materiálech pro aplikace v elektrotechnice, mikroelektronice a optoelektronice, - Student bude umět klasifikovat a objasnit stěžejní technologie přípravy pasivních a aktivních elektronických prvků. - Student bude umět navrhnout vhodný materiál pro konkrétní pasivní či aktivní prvky v elektrotechnice, - Student bude umět vyhodnotit a aplikovat poznatky z teorie při návrhu optimálních technologií (např. růstu krystalů, mikrolegování, epitaxe, difuze).

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět „Materiály pro elektrotechniku“ představuje všeobecný základ studia a poskytuje studentům přehled o materiálech, které se používají při konstrukci různých elektrotechnických, optoelektronických a mikroelektronických zařízení. Zabývá se zejména elektrickými, magnetickými, fyzikálně-chemickými, mechanickými i dalšími vlastnostmi látek a uvádí je do souvislostí se složením a vnitřní strukturou materiálů. Předmět je zaměřen také na procesy přípravy jednotlivých druhů materiálů současnými technologiemi ve vztahu k elektrotechnice a mikroelektronice, používanými materiály a směry vývoje spojené s miniaturizací elektronických systémů. Výklad o elektrotechnických materiálech bude veden podle schématu: Struktura a vlastnosti látek, vodivé materiály, supravodiče, polovodiče, mikroelektronika a optoelektronika, magnetické materiály, dielektrika a izolanty, speciální a konstrukční materiály.

Povinná literatura:

http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/ETMAT/index.htm. ROUS, B. Materiály pro elektroniku a mikroelektroniku. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1991. ISBN 80-03-00617-1. SOLYMAR, L., D. WALSH a R.R.A. SYMS. Electrical properties of materials. 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-870277-1. BOUDA, V. Materiály pro elektrotechniku. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02232-3.

Doporučená literatura:

ŠESTÁK, J., Z. STRNAD a A. TŘÍSKA. Speciální technologie a materiály. Praha: Academia, 1993. ISBN 80-200-0148-4. BOUDA, V., P. MACH, J. PETR. a K. ŠTUPL. Vlastnosti a technologie materiálů. Vyd. 2. Praha: ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01839-3. LIPTÁK, J. a J. SEDLÁČEK. Úvod do elektrotechnických materiálů. V Praze: České vysoké učení technické, 2008dotisk. ISBN 978-80-01-03191-9. DORF, R.C., ed. The electrical engineering handbook. Boca Raton: CRC Press, c1993. ISBN 0-8493-0185-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dva kontrolní testy

E-learning

Zatím odkaz na http://www.person.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Dva výpočetní programy, experimentální práce v laboratoří, seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Elektronová teorie kovového stavu. Kohezní síly pevných látek; typy vazeb a jejich vliv na fyzikální vlastnosti materiálů. Kvantová, elektronová a pásová teorie vodivosti. - Základní charakteristika a požadavky na materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku. Fyzikální, chemické a fyzikálně chemické metody rafinace a syntézy kovových i nekovových materiálů a jejich charakterizace. - Metody přípravy vysoce čistých a strukturně definovaných materiálů s monokrystalickou strukturou pro nové typy elektronických, optoelektronických a magnetických prvků. Vliv elektricky aktivních prvků na vlastnosti elektronických součástek. - Vodivé materiály. Fyzikální podstata elektrické vodivosti, základní vlastnosti vodivých materiálů. Vodivé materiály na bázi kovů a jejich slitin, uhlíkové materiály. - Speciální vodivé materiály: kontaktní materiály, odporové materiály, termočlánkové materiály, bimetaly, pájky, kovy a slitiny pro pojistky, materiály s tvarovou pamětí, materiály pro vakuovou elektrotechniku. - Supravodivé materiály. Nízkoteplotní a vysokoteplotní supravodiče. - Magnetické materiály. Základní pojmy, podstata feromagnetismu, vlastnosti magnetických materiálů. Základní typy magnetických materiálů. Magneticky měkké materiály na bázi kovů, kovová skla. Magneticky tvrdé materiály. Ferity. Struktura, rozdělení, technologie výroby, vlastnosti a oblasti použití. - Dielektrika a izolanty, vlastnosti a struktura izolantů, polarizace a permitivita dielektrik, elektrická pevnost pevných izolantů, průraz a základní druhy průrazu, neelektrické vlastnosti izolantů. Plynné, kapalné a pevné izolanty, anorganické, organické a syntetické izolanty. - Oxidické materiály - feroelektrika, materiály pro bublinové paměti (granáty). Kapalné krystaly - nematické, lamelární a kolumnární systémy - struktura a její transformace. Materiály pro zvláštní účely, whiskery. Kompozitní materiály. - Fyzikální vlastnosti a hlavní druhy polovodičových materiálů. Teorie vodivosti u polovodičů. Polovodičové materiály elementární, sloučeninové a oxidické. Vliv vnějších účinků na vlastnosti polovodičů. - Základní technologie výroby polovodičových materiálů a integrovaných obvodů, planárně epitaxní technologie při výrobě integrovaných obvodů aplikovaných v mikroelektronice, evoluce a druhy technologií, příprava podložek (substrátů), základy fotolitografie, základní materiály používané při tvorbě struktury polovodičových prvků. - Mechanismus elementárních procesů přípravy aktivních prvků epitaxí, napařováním, naprašováním a iontovou implantací, aplikace difuzních procesů v polovodičích při tvorbě P-N přechodů. - Optoelektronika – generátory a detektory záření, vlnovody. Sloučeniny AIIIBV, AIIBVI…, laserová technika, solární články. Materiálové inženýrství v elektrotechnice. - Nanomateriály a nanoelektronika. Materiálové inženýrství elektrotechniky a mikroelektroniky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  16 2
        Zkouška Zkouška 60  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace Vsz K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.