633-0051/02 – Metallurgical Technologies ()

Gurantor departmentDepartment of Materials FormingCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject offers to the students surway knowledge about theoretical fundamentals and operational applications of metallurgical technologies.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Význam a postavení metalurgie v soudobém průmyslu. Charakteristika a rozdělení metalurgických technologií.. Ocel – moderní materiál nevyčerpatelného inovačního a ekologického potenciálu. 2. Ocel a udržitelný rozvoj společnosti. Fyzikálně chemická podstata oceli. Rozdělení oceli podle chemického složení a uživatelských vlastností. Vývojové tendence 3. Struktura hutnického výrobního cyklu. Rudný pochod integrované hutě a šrotový pochod minihutě. Jejich technické, ekologické a ekonomické ukazatele. 4. Metalurgická podstata výroby surového železa ve vysoké peci a oceli kyslíkových konvertorech a elektrických obloukových pecích. Náhrada koksu prachovým uhlím. Přímá výroba železa z rud tavnou a přímou redukcí. 5. Sekundární metalurgie, její význam pro výslednou jakost oceli a návazné plynulé odlévání. Mimopecní úprava surového železa. Rafinace oceli vakuováním, inertním plynem, dmýcháním prachových látek a dalšími postupy. 6. Odlévání oceli. Odlévání do kokil. Krystalizace, struktura a průběh tuhnutí ingotů. Uklidněná, neuklidněná a polouklidněná ocel. 7. Plynulé odlévání, jeho význam, přednosti a další rozvoj. Těsná vazba plynulého odlévání s následným tvářením. Odlévání polotovarů tvarově blízkých konečným produktům. 8. Význam a postavení tvářecích pochodů v moderní průmyslové výrobě. Návaznost a spojitost metalurgických a tvářecích pochodů v hutnickém výrobním cyklu. 9. Přehled sortimentu tvářených výrobků, přednosti a hlavní oblasti jejich aplikace. Přehled konkurenčních technologií: slévárenství,obrábění, prášková metalurgie, svařování. 10. Plošné a objemové tváření; tváření za studena, za tepla a polotepla. Pružná a plastická deformace. Fyzikální a mechanická podstata plastické deformace. Podmínky vzniku plastické deformace. 11. Základní zákony plastické deformace. Deformační zpevňování a uzdravovací pochody. Metalurgická tvařitelnost kovů. 12. Termomechanické a energosilové parametry tváření. Výchozí polotovary a jejich úprava před tvářením. Metalurgické základy ohřevu. Vliv tváření na vlastnosti kovů. 13. Teoretické základy válcování. Válcování předvalků, dlouhých a plochých vývalků. Nástin výroby bezešvých a svařovaných trubek. 14. Přehledná charakteristika zbývajících tvářecích pochodů: volné a zápustkové kování, tažení drátu a tyčí, protlačování. Vývojové tendence tváření.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Other task type Other task type 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Oral Oral examination 70  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner