633-0701/02 – Metal Forming ()

Gurantor departmentDepartment of Materials FormingCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFMTIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAB37 doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
KLI10 prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Significance of forming. Plastic deformation. Basic laws. Thermal and mechanical quantities of metalforming. Strain hardening and restoration processes. Workability. Influence of metalforming on metal properties. Stocks and their preparation. Rolling. Rod and wire drawing. Extrusion. Seamless and welded tubes. Open-die and closed-die forging. Controlled metalforming processes. Economy , ecology and automatization in forming processes.

Compulsory literature:

[1] KLIBER, J. Základy tváření kovů . SkriptumVŠB-TU Ostrava, 1985 (1998). [2] ELFMARK, J. aj. Tváření kovů. Praha : SNTL, 1992. [3] SOMMER, B. Technologie tváření kovů. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1988. [4] ŽÍDEK, M. Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla a za studena : ALEKO Praha, 1995.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Význam a postavení tvářecích pochodů v moderní průmyslové výrobě. Návaznost a spojitost metalurgických a tvářecích pochodů v hutnickém výrobním cyklu. 2. Přehled sortimentu tvářených výrobků, přednosti a hlavní oblasti jejich aplikace. Přehled konkurenčních technologií: slévárenství,obrábění, prášková metalurgie, svařování 3. Plošné a objemové tváření; tváření za studena, za tepla a polotepla. Pružná a plastická deformace. Fyzikální a mechanická podstata plastické deformace. Podmínky vzniku plastické deformace 4. Základní zákony plastické deformace. Deformační zpevňování a uzdravovací pochody. Metalurgická tvařitelnost kovů 5. Stav napjatosti a deformace, nerovnoměrná deformace, deformační tření, tvářecí teploty 6. Deformační rychlost. Energosilové parametry tváření: deformační odpor, síla a práce. Výchozí materiály a polotovary pro tváření, jejich úprava před tvářením 7. Vliv tváření na vlastnosti kovu (makrostruktura, mikrostruktura, mechanické vlastnosti). Ochlazování tvářených výrobků a možnosti jeho řízení. Metalurgické základy ohřevu 8. Způsoby ohřevu. Ohřívací režimy. Průvodní jevy ohřevu. Ohřívací pece 9. Válcování: rozdělení válcovacích tratí, hlavní výrobní a pomocná zařízení, pásmo deformace, záběrové podmínky, kinematika válcování, šíření a předstih, základy kalibrace 10. Válcování předvalků a tvarových vývalků, válcování drátu, válcování plechů, 11. Válcování pásů za tepla a za studena. Úprava a zušlechťování povrchu. 12. Přehledná charakteristika zbývajících tvářecích pochodů: volné a zápustkové kování, tažení drátu a tyčí, protlačování 13. Nástin výroby svařovaných a bezešvých trubek. Kombinované a nekonvenční tvářecí pochody. Vývojové tendence tváření 14. Možnosti zvyšování užitných vlastností tvářených výrobků

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 12  0 3
                Written exam Written test 18  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.