633-0803/01 – Technologie tváření (TETM)

Garantující katedraKatedra tváření materiáluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAB37 doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Strudent bude umět: Popsat technologické postupy aplikované při tvářením za studena Klasifikovat požadavky na vstupní materiál Vypočítat parametry mořící lázně Navrhnout parametry odokujovacíh zařízení Navrhnout parametry technologie tváření s ohledem na požadavky na znaky jakosti finálního produktu Vypočítat strojní úběry drátotahů Objasnit teoretickou podstatu procesů tepelného zpracování Navrhnout parametry technologie tepelného zpracování s ohledem na požadavky na znaky jakosti finálního produktu Objasnit podstatu koroze oceli Objasnit teoretickou podstatu procesů pokovování Vypočítat číselné charakteristiky statistického souboru Stanovit nejistoty měření Posoudit způsobilost procesů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Náplní tohoto předmětu jsou technologie tažení drátu a protlačování společně s technologiemi úpravy povrchu materiálu před tvářením a po tváření a s technologiemi tepelného zpracování. Studenti se seznámí se základními teoretickými východisky a technologickými aplikacemi při odokujování ocelí (moření, sušení, náběr nosiče maziva, mechanické odstraňování okují), při vlastním tváření (průběh termomechanických veličin při tažení a protlačování, podstata mazání, vlastnosti maziv, vývoj mikrostruktury, stroje a zařízení), při tepelném zpracování (kalení – martenzitická a bainitická přeměna, popouštění - podstata tepelně aktivovaných dějů při popouštění, žíhání – překrystalizace nepodchlazeného austenitu, podstat tepelně aktivovaných dějů při žíhání) a při pokovování (žárové zinkování – diagram FeZn, růst fází a jejich vlastnosti, metody hodnocení povrchu, cínování, mědění, hliníkování, chromování). Součástí náplně předmětu je zkoušení materiálu (tahová zkouška, zkouška ohybem a krutem, zkouška navíjením), statistická analýza dat (nejistoty měření, základní pojmy, statistický soubor, číselné charakteristiky, regresní analýza) a hodnocení spolehlivosti procesů (normalita dat, histogramy, regulační diagramy indexy způsobilosti).

Povinná literatura:

1.FABÍK, R., Technologie tváření, učební texty, VŠB-TU Ostrava 2008 2.KLIBER, J. Základy tváření kovů, Skriptum VŠB Ostrava, 1975. 3.MARCOL, J., Tažený ocelová drát - 1 a 2 díl, ŽDB 1996.

Doporučená literatura:

1. PAVELKA, L., DOLEŽALOVÁ, J.Pravděpodobnost a statistika, skriptum VŠB-TU Ostrava, ISBN 80-7078-189-0, Ostrava, 1997 2.KNAP, F., KRUZEL, R., CIEŚLAK, Ł., Ciągnienie drútów, prętów i rur, Polytechnika Częstochowska, prace dydaktyczne, Metalurgia nr. 36,2004, ISBN

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

14. cvičení – zápočtový test max. 30 bodů (min. pro získání zápočtu 20 bodů). Test lze 1 opakovat, ale pouze při prvním pokusu má student k dispozici všechny své programy.

E-learning

V současné době jsou k dispozici opory v českém jazyce () Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces v předmětu e-mailu uvádějte zkratku předmětu TETM.

Další požadavky na studenta

Teoretická připravenost na cvičení (bude namátkově kontrolována). Docházka na cvičeních min 80%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úvod (základní charakteristiky a rozdělení výroby taženého drátu (TD)). 2. Požadavky na jakost válcovaného drátu (VD) (nové trendy ve výrobě oceli, hodnocení vlivu vybraných parametrů VD na vlastnosti TD). 3. Odokujení a povrchová úprava VD (rez a okuje, moření, vodík po moření, mechanické odokujování). 4. Princip tažení (napětí a deformace v pásmu deformace, výpočty deformací, tažná síla a práce, ohřev při tažení, deformační zpevnění feritické a perlitické oceli, dynamické deformační stárnutí, vliv technologie na vlastnosti TD).). 5. Zařízení k tažení drátu (konstrukce drátotahů, strojní úběry drátotahů, pomocné vybavení, průvlaky). 6. Maziva (mazací soustava, třecí mechanismy, náběr maziva, členění maziv, ztráty vlastností maziv). 7. Tepelné zpracování (uhlík v železe, diagram Fe-Fe3C, martenzitická přeměna, bainitická přeměna, transformační diagramy, žíhání, popouštění, rozdělení žíhacích pecí). 8. Patentování (austenitizační ohřev, rozpad austenitu, mikrostrukturní faktory perlitu, rozdělení zařízení k patentování). 9. Pokovování ocelového drátu (koroze ocelového drátu, žárové zinkování, struktura zinkových povlaků, technologie žárového zinkování, elektrolytické zinkování, poměďování, cínování, hliníkování). 10. Exkurze 11. Zkoušení ocelového drátu (statická zkouška tahem, zkouška ohýbáním a kroucením, nedestruktivní zkoušení TD, rozměrová kontrola drátu, zkoušení vlastností zinkového povlaku). 12. Základní pojmy statistický soubor (číselné charakteristiky, kvantily). 13. Rozdělení náhodné proměnné (diskrétní a spojitá náhodná proměnná, Gaussova křivka, histogramy). 14. Hodnocení způsobilosti procesů (odlehlé hodnoty, posouzení normality dat, indexy způsobilosti). Cvičení 1. Výpočet pevnosti VD (program Excel) 2. Výpočet úběrové řady při tažení (program Excel) 3. Výpočet pevnosti drátu po tažení (program Excel) 4. Strojní úběry drátotahů (program Excel) 5. Strojní úběry drátotahů (program Excel) 6. Matematické modelování tepelného zpracování ocelí pomocí programu TTSteel 7. Simulace Jominyho zkoušky prokalitelnosti (Program TTSteel) 8. Simulace patentování (Program TTSteel) 9. Technologie výroby vybraného druhu drátu (Program) 10. Exkurze 11. Popisná statistika (Excel) 12. Konstrukce histogramu (program Excel) 13. Hodnocení způsobilosti procesů (program Excel) 14. Zápočtový test

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 12  0 3
                Písemka Písemka 18  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T034) Technologie tváření a úpravy materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní