633-0907/02 – Computer-aided Forming (PPT)

Gurantor departmentDepartment of Materials FormingCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Apply the user software in solving the tasks of 3D-forming. Predict and measure the roll force, torque and power in forming. Based on experimental data, create the mathematical models of the selected processes connected with plastic deformation.

Teaching methods

Summary

Aplikace uživatelského software ve vědeckých výpočtech (tabulkové procesory, programy pro symbolické výpočty, statistické programy). Výpočet aktivační energie při tváření. Měření, resp. počítačová registrace energosilových parametrů a teploty při tváření. Tvorba modelů pro popis deformačních odporů za tepla s uvažováním velkých deformací a vlivu dynamické rekrystalizace.

Compulsory literature:

[1] SCHINDLER, I. Uživatelský software v inženýrské praxi. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1997. [2] ALTAN, T., OH, S., GEGEL, H. Metal forming fundamentals and applications. Metals Park : ASM, 1983. [3] ŠANOVEC, J., ČERMÁK, J., MÁDLE, J. Mezní problémy a výpočetní technika ve tváření. Praha : ČVUT Praha, 1987.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-learning

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2106) Metallurgy (2109V036) Metallurgical Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.