634-0010/01 – Economic Statistics ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Marcela Horká
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR50 Ing. Marcela Horká
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Economic Statistics is aimed at explaining of this conceptions: Numeral characteristics and variability of economically statistic files. Relative comparison of economic coefficients (indices). Statistic induction. Regression and correlation analysis. Time series. Spinning techniques: rate of variability, testing of hypotheses, index analysis, correlation dependence, models of trend components, prognosis of adaptable models.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Ing. Marcela Horká 1. Metody zhušťování informací jednorozměrných a vícerozměrných souborů, ekonomicko-statistické šetření, zpracování a vyhodnocování. 2. Číselné charakteristiky ekonomických souborů, charakteristiky měření úrovně, intenzity, asymetrie a excesu. 3. Variabilita ekonomických veličin, variabilita založená na rozdílu, míry variability založené na rozdílu a podílu hodnot. 4. Počet pravděpodobnosti a nejčastěji používaná teoretická rozdělení pro vyhodnocování výrobních procesů. 5. Statistická indukce, teorie odhadu, testy hypotéz o parametrech a tvaru rozdělení výrobních procesů, analýza rozptylu. 6. Ekonomické ukazatele a indexní analýza, bazické a řetězové indexy cen, struktury, vývoje a intenzity, logaritmické indexy, index životních nákladů a měnový spotřební koš. 7. Regresní a korelační analýza v ekonomických rozborech, kvalita regresních funkcí a intenzita závislosti, spolehlivost a testy hypotéz o regresi 8. Časové řady a ekonomické modely, korelace časových řad, prognostické modely, simulování stochastických výrobních procesů. Cvičení: Ing. Marcela Horká 1. Rozdělení četností, třídění a shrnování souborů, statistické tabulky a grafy. 2. Číselné charakteristiky - střední hodnoty, kvantily, momentová charakteristika. 3. Míry variability založené na vybraných jednotkách statistického souboru, míry variability založené na všech hodnotách, objektivní míra variability. 4. Náhodná veličina a zákon o rozdělení náhodné veličiny, teoretická rozdělení pro diskrétní a spojitou náhodnou veličinu, teorie front. 5. Statistická indukce - odhady charakteristik základního souboru, testy hypotéz o střední hodnotě, rozptylu a podílu, - test dobré shody, Kolmogorovův test, pořadové testy, test integrací, podstata analýzy rozptylu. 6. Indexní analýza - indexy individuální, složené (Laspeyres, Paasch, Fischer, Low), logaritmické indexy, index cenový, životních nákladů a spotřebního koše, hodnotová analýza indexů. 7. Regresní analýza dvou proměnných, volba typu regresního modelu, test spolehlivosti pro párové koeficienty korelace, intervaly spolehlivosti, vícenásobná regrese a korelace nelineární regresní funkce, zobecněný lineární, regresní model. 8. Modely časových řad, ekonomické modely trendové složky, korelace časových řad, prognostické modely - metoda extrapolace trendů, prognózy adaptivních modelů a analýza následných chyb předpovědi, metoda exponenciálního vyrovnání, PS diagram.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 15  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.