634-0069/01 – Podnikový management ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Janík, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Ivo Janík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN47 prof. Ing. Ivo Janík, CSc.
SAM01 doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je úvodem do základních pojmů, technik, dovedností a teorií managementu. Tím vytváří předpoklady pro detailnější studium dílčích otázek managementu. Zaměřuje se jak na východiska současného managementu: vztah k systémovým teoriím, vztah k ostatním vědním disciplinám, historická východiska, tak na ucelený pohled na řízení lidí, řízení procesů a řízení organizace. Velká pozornost je věnována rozvoji osobnosti manažera, zejména získání vědomostí a dovedností pro rozvíjení manažerských schopností.

Povinná literatura:

[1] Porvazník, J.: Celostní management, SPRINT Bratislava, 2003, 512 s., ISBN 80-89085-05-9 [2] Bělohlávek, F. – Košťan, P. – Šuleř, O.: Management, Rubico Olomouc, 2001, 642 s., ISBN 80-85839-45-8 [3] Veber, J. a kol.: Management – základy, prosperita, globalizace, Management Press Praha, 2000, 700 s., ISBN 80-7261-029-5 [4] Plamínek, J.: Synergický management, Argo Praha, 2000, 328 s., ISBN 80-7203- 258-5 [5] Vodáček, L. – Vodáčková, O.: Management – teorie a praxe, Management Press Praha, 1999, 246 s., ISBN 80-85943-19-0

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Prof. Ing. Ivo Janík, CSc. 1. Východiska současného managementu: základní definice · příčiny vzniku a obsah řízení · definice managementu a shrnutí základních úloh · management v systému znalostí 2. Východiska současného managementu: systémový pohled na řízení a podnik · základní systémové pojmy · vymezení a varianty systému řízení · teorie firmy ve vztahu k managementu 3. Východiska současného managementu: historická východiska. · minihistorie · přehled manažerských přístupů a směrů · integrace přístupů ve vztahu k manažerským úlohám 4. Řízení lidí: sekvenční manažerské funkce · plánování · organizování a personální zajištění · organizační management · přikazování a motivace, řízení podle cílů · sledování, koordinace a koučování pracovníků · hodnocení výkonu a archivace poznatků 5. Řízení lidí: personální management a management změn 6. Řízení procesů: řízení výroby, údržby a logistiky. · plán návaznosti operací · management zásob · řešení odchylek, poruch a krizí 7. Řízení procesů: informační management 8. Řízení procesů: projektový management a integrované hodnocení 9. Řízení organizace: strategické řízení 10. Řízení organizace: finanční řízení a integrovaný management 11. Řízení organizace: management rizika a krizový management. · restrukturalizace · reengineering · revitalizace 12. Rozvoj osobnosti managera: paralelní manažerské funkce · identifikace potřeby reakce, zásahu, změny · vyhledávání, shromažďování a analýza dat · rozhodování: manažerské odhady, rozhodování při nejistotě, metody exaktního rozhodování · implementace rozhodnutí · generalizace a rozšíření poznatků 13. Rozvoj osobnosti managera: komunikační dovednosti, odborné manažerské znalosti · základní manažerské dovednosti · interpersonální dovednosti: „Umění jednat s lidmi“ · řešení problémů · manažerské techniky · práce s informacemi a znalostmi · počítačová gramotnost · základy souvisejících věd a disciplin 14. Současné vývojové proudy v managementu a úloha poradenství. Cvičení: Ing. Lenort Radim, Ph.D. 1. Přesvědčivé vystupování – příprava vystoupení, techniky vystupování, řízení diskuse 2. Komunikační dovednosti – techniky verbální a nonverbální komunikace, řešení konfliktů, asertivita 3. Týmová práce – výběr členů týmu, stádia vývoje týmu, role v týmu 4. Vedení porady – chyby a nedostatky porad, příprava porady, typy předsedajících a účastníků porad 5. Manažerské rozhodování – racionální přístup k rozhodovacímu procesu, volba vhodného rozhodovacího stylu, konsenzuální rozhodování, metody a nástroje manažerského rozhodování 6. Techniky tvůrčího řešení problémů – bariéry kreativity, brainstorming, brainwriting 7. Informace v manažerské práci – potřeba informací, informační požadavky, shromažďování dat, tvorba informací, manažerské informační systémy 8. Vedení lidí – volba vhodného stylu vedení, motivace pracovníků 9. Techniky strategické analýzy – analýza prostředí a firmy, SWOT analýza 10. Řízení změny – důvody neúspěchu zavádění změn, příčiny odporu lidí vůči změnám, reakce lidí na změnu, techniky snížení odporu lidí vůči změná

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku