634-0069/01 – Enterprise Management ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Ivo Janík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Ivo Janík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN47 prof. Ing. Ivo Janík, CSc.
SAM01 doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The aim of Enterprise Management is to give students basic notion about theoretic bases of management contemporaneous conception. Planning, organizing and control-regulation element of management activity. Organizational structures. Manager's personality-qualities, role, communication, motivation etc.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Prof. Ing. Ivo Janík, CSc. 1. Východiska současného managementu: základní definice · příčiny vzniku a obsah řízení · definice managementu a shrnutí základních úloh · management v systému znalostí 2. Východiska současného managementu: systémový pohled na řízení a podnik · základní systémové pojmy · vymezení a varianty systému řízení · teorie firmy ve vztahu k managementu 3. Východiska současného managementu: historická východiska. · minihistorie · přehled manažerských přístupů a směrů · integrace přístupů ve vztahu k manažerským úlohám 4. Řízení lidí: sekvenční manažerské funkce · plánování · organizování a personální zajištění · organizační management · přikazování a motivace, řízení podle cílů · sledování, koordinace a koučování pracovníků · hodnocení výkonu a archivace poznatků 5. Řízení lidí: personální management a management změn 6. Řízení procesů: řízení výroby, údržby a logistiky. · plán návaznosti operací · management zásob · řešení odchylek, poruch a krizí 7. Řízení procesů: informační management 8. Řízení procesů: projektový management a integrované hodnocení 9. Řízení organizace: strategické řízení 10. Řízení organizace: finanční řízení a integrovaný management 11. Řízení organizace: management rizika a krizový management. · restrukturalizace · reengineering · revitalizace 12. Rozvoj osobnosti managera: paralelní manažerské funkce · identifikace potřeby reakce, zásahu, změny · vyhledávání, shromažďování a analýza dat · rozhodování: manažerské odhady, rozhodování při nejistotě, metody exaktního rozhodování · implementace rozhodnutí · generalizace a rozšíření poznatků 13. Rozvoj osobnosti managera: komunikační dovednosti, odborné manažerské znalosti · základní manažerské dovednosti · interpersonální dovednosti: „Umění jednat s lidmi“ · řešení problémů · manažerské techniky · práce s informacemi a znalostmi · počítačová gramotnost · základy souvisejících věd a disciplin 14. Současné vývojové proudy v managementu a úloha poradenství. Cvičení: Ing. Lenort Radim, Ph.D. 1. Přesvědčivé vystupování – příprava vystoupení, techniky vystupování, řízení diskuse 2. Komunikační dovednosti – techniky verbální a nonverbální komunikace, řešení konfliktů, asertivita 3. Týmová práce – výběr členů týmu, stádia vývoje týmu, role v týmu 4. Vedení porady – chyby a nedostatky porad, příprava porady, typy předsedajících a účastníků porad 5. Manažerské rozhodování – racionální přístup k rozhodovacímu procesu, volba vhodného rozhodovacího stylu, konsenzuální rozhodování, metody a nástroje manažerského rozhodování 6. Techniky tvůrčího řešení problémů – bariéry kreativity, brainstorming, brainwriting 7. Informace v manažerské práci – potřeba informací, informační požadavky, shromažďování dat, tvorba informací, manažerské informační systémy 8. Vedení lidí – volba vhodného stylu vedení, motivace pracovníků 9. Techniky strategické analýzy – analýza prostředí a firmy, SWOT analýza 10. Řízení změny – důvody neúspěchu zavádění změn, příčiny odporu lidí vůči změnám, reakce lidí na změnu, techniky snížení odporu lidí vůči změná

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (3904T009) Environment Protection in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu (01) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.