634-0087/01 – Ekonomika podniku (EP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOD47 Ing. Daniel Vodák
VOZ47 doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Student bude umět pojmenovat základní vztahy v podnikovém ekonomickém řízení 2.Student bude umět charakterizovat majetkovou a kapitálovou strukturu podnikatelských subjektů 3.Student bude umět analyzovat nákladové a výnosové položky podniku 4.Student si osvojí znalost o základních organizačně právních formách podnikání 5.Student se bude schopen orientovat v základních metodách finanční analýzy 6.Student získá ucelený přehled o vývoji podniku v prostoru a čase 7.Student bude umět formulovat a charakterizovat základní činnosti související s plánováním v podniku

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je základním pro následující ekonomické disciplíny v oboru. Je zaměřen na pochopení pojmů a vztahů v podnikovém ekonomickém řízení. Výklad se orientuje na nakládání s jednotlivými formami majetku, na zdroje jeho krytí, na investiční rozhodování a organizačně právní formy podnikání.

Povinná literatura:

[1] Buchtová, J. – Stibor, M.: Vybrané kapitoly z ekonomiky podniku, I. přepracované vydání, VŠB - TU Ostrava, 1998 [2] Synek, M.: Podniková ekonomika, C.H. Beck Praha, 2000 [3] Obchodní zákoník, Zákon směnečný a šekový

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
114-0012 Ekon I. Ekonomie I Povinná
714-0665 M I Matematika I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Majetková a kapitálová struktura podnikatelských subjektů. Bilanční teorie a jejich aplikace v praxi. Podstata a vypovídací schopnost poměrových finančních ukazatelů. Řízení peněžních toků. - Hospodaření s fixním a oběžným majetkem. Pořizování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Způsoby odpisování podle výkonů a podle životnosti. Daňové a účetní odpisy. Řízení zásob. Řízení pohledávek. Factoring a forfaiting. Akreditiv. Směnky. Řízení hotovosti. Baumolův a Millerův-Orrův model. Cenné papíry. - Náklady a jejich členění. Závislost nákladů na změnách objemu výroby. Přímé a nepřímé náklady. Spotřebované nákupy a služby. Osobní náklady. Finanční náklady. Odpisy a rezervy. Mimořádné náklady. Časové rozlišení nákladů. Nákladové kalkulace. Kalkulace s úplnými a neúplnými náklady. - Struktura výnosů. Změny stavu vnitropodnikových zásob. Aktivace. Jiné provozní výnosy. Finanční výnosy. Mimořádné výnosy. Časové rozlišení výnosů. Tvorba ceny výkonu.Nákladový, poptávkový a konkurenční přístup při stanovení ceny. Ostatní faktory působící na velikost ceny. - Financování krátkodobých a dlouhodobých potřeb podnikatelských subjektů. Úvěry, leasing. - Kapitálové plánování a investiční rozhodování podnikatelského subjektu. Kritéria pro hodnocení investičních příležitostí (výnosy, bezpečnost, likvidita). Časová hodnota peněz. Reálné a finanční investice. Jednoduché a složité úročení. Finanční kritéria výběru investic. Riziko ve finančním rozhodování. - Význam a funkce rozpočetnictví. Dlouhodobý rozpočet finančních zdrojů. Roční prováděcí rozpočty. Operativní rozpočty nákladů. - Organizačně právní formy podnikání. Podnikání fyzických osob. Obchodní společnosti, jejich vznik, pravidla činnosti, zánik. Družstvo. Státní podnik. Tiché společenství. Konkurz a vyrovnání.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku