634-0087/01 – Economics of an Enterprise (EP)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOD47 Ing. Daniel Vodák
VOZ47 doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- Student is able to name basic relations within the company economic management - Student can characterise the property and capital structure of entrepreneurial subjects - Student is skilful at analysing the expense and yield items of the company - Student improves his/her knowledge of basic organizational legal forms of enterprise - Student is well informed about basic methods used in financial analysis - Student has acquired comprehensive knowledge of the company development in space and time - Student can formulate and characterize basic activities related to company planning

Teaching methods

Summary

The subject si intent on following conceptions: Property and capital structure of an enterprise. Management of fixed and circulating capital. Depreciation. Management of supplies, claims and cash. Cost and revenues of an enterprise, their structure and possibilities of their affecting. Investment decision making. Enterprise evaluation. Financial analysis. Organizational and legal forms of enterpreneurial activity.

Compulsory literature:

[1] Buchtová, J. – Stibor, M.: Vybrané kapitoly z ekonomiky podniku, I. přepracované vydání, VŠB - TU Ostrava, 1998 [2] Synek, M.: Podniková ekonomika, C.H. Beck Praha, 2000 [3] Obchodní zákoník, Zákon směnečný a šekový

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
114-0012 Ekon I. Economics I Compulsory
714-0665 M I Mathematics I Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Majetková a kapitálová struktura podnikatelských subjektů. Bilanční teorie a jejich aplikace v praxi. Podstata a vypovídací schopnost poměrových finančních ukazatelů. Řízení peněžních toků. - Hospodaření s fixním a oběžným majetkem. Pořizování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. Způsoby odpisování podle výkonů a podle životnosti. Daňové a účetní odpisy. Řízení zásob. Řízení pohledávek. Factoring a forfaiting. Akreditiv. Směnky. Řízení hotovosti. Baumolův a Millerův-Orrův model. Cenné papíry. - Náklady a jejich členění. Závislost nákladů na změnách objemu výroby. Přímé a nepřímé náklady. Spotřebované nákupy a služby. Osobní náklady. Finanční náklady. Odpisy a rezervy. Mimořádné náklady. Časové rozlišení nákladů. Nákladové kalkulace. Kalkulace s úplnými a neúplnými náklady. - Struktura výnosů. Změny stavu vnitropodnikových zásob. Aktivace. Jiné provozní výnosy. Finanční výnosy. Mimořádné výnosy. Časové rozlišení výnosů. Tvorba ceny výkonu.Nákladový, poptávkový a konkurenční přístup při stanovení ceny. Ostatní faktory působící na velikost ceny. - Financování krátkodobých a dlouhodobých potřeb podnikatelských subjektů. Úvěry, leasing. - Kapitálové plánování a investiční rozhodování podnikatelského subjektu. Kritéria pro hodnocení investičních příležitostí (výnosy, bezpečnost, likvidita). Časová hodnota peněz. Reálné a finanční investice. Jednoduché a složité úročení. Finanční kritéria výběru investic. Riziko ve finančním rozhodování. - Význam a funkce rozpočetnictví. Dlouhodobý rozpočet finančních zdrojů. Roční prováděcí rozpočty. Operativní rozpočty nákladů. - Organizačně právní formy podnikání. Podnikání fyzických osob. Obchodní společnosti, jejich vznik, pravidla činnosti, zánik. Družstvo. Státní podnik. Tiché společenství. Konkurz a vyrovnání.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.