634-0095/02 – Financial Accounting I ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUH50 prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The objective of Financial Accounting I is to teach the students the basics of double-entry bookkeeping, i.e. to understand the balancing principle, the stucture of balance-sheet and profit and loss account, the basic entries accounting and generally accepted accounting principles.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Doc. Ing. Jana Buchtová, CSc. Část I. 1. Základní pojmy, funkce a metodické prvky účetnictví, obecně uznávané účetní zásady, principy jednoduchého a podvojného účetnictví. 2. Rozvaha (bilance majetku) a její rozložení do soustavy účtů, základní hospodářské operace a jejich vliv na rozvahu. 3. Výsledovka (výkaz zisků a ztrát), principy účtování na nákladových a výnosových účtech. 4. Teoretické základy bilančního informačního systému. 5. Účetní soustavy a jejich charakteristika. 6. Základní oceňovací principy. 7. Základní prvky účetnictví o: - dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku (pořízení, odpisování, opravy, technické zhodnocení - zásobách (způsob A, způsob B, pořízení a úbytky materiálových zásob a zboží), - drobném majetku, - zúčtovacích vztazích, peněžních prostředcích a cenných papírech, - nákladech a výnosech a jejich časovém rozlišení, - hospodářském výsledku a jeho použití. 8. Organizace účetnictví. Část II. 1. Hmotný a nehmotný majetek a) účtování o pronájmu – operativní nájem a finanční leasing – účtování u nájemce a pronajímatele, b) komplexní pronájem, c) opravné položky. 2. Zásoby a) účtování zásob z vlastní výroby, b) opravné položky k zásobám. 3. Dlouhodobý finanční majetek a) dlouhodobé cenné papíry a vklady, b) půjčky. 4. Finanční účty a) účtování o krátkodobých finančních výpomocích, b) účtování dluhopisů, c) krátkodobý finanční majetek. 5. Zúčtovací vztahy a) účtování pohledávek z obchodních vztahů, smluvní pokuty a úroky z prodlení, postoupení pohledávek, započtení pohledávek a závazků, b) opravné položky, odpis pohledávek. c) účtování směnek, d) opce a opční listy, e) přechodné účty aktiv a pasív (časové rozlišení, kurzové rozdíly a dohadné položky). 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky a) základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení, b) rezervy – tvorba a čerpání rezerv, rezervy zákonné a ostatní, daňové hledisko použití a tvorby rezerv, c) dlouhodobé bankovní úvěry a závazky. 7. Náklady a výnosy a) účtování provozních nákladů a výnosů, b) účtování finančních nákladů a výnosů, c) účtování mimořádných nákladů a výnosů. Analýza nákladů z hlediska daně z příjmů. 8. Daně z příjmů a převodové účty Rozdíly mezi daňovým základem a hospodářským výsledkem zjištěným v účetnictví. účtování daně z příjmů z běžné činnosti – splatné a odložené a daně z příjmů z mimořádné činnosti – splatné a odložené Cvičení: Doc. Ing. Jana Buchtová, CSc. Na cvičeních jsou proúčtovávány jednotlivé přednesené bloky.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 20 (20) 0
                Written exam Written test 20  0
        Examination Examination 80 (80) 0
                Written examination Written examination 45  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner