634-0095/02 – Finanční účetnictví I. ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUH50 prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je naučit posluchače základy podvojného účetnictví pro podnikatele, tj. pochopit bilanční princip, strukturu rozvahy, výkazu zisku a ztráty, všeobecně uznávané účetní zásady a základní hospodářské operace, tj. základy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech, výsledku hospodaření a operace při uzavírání a otevírání účetních knih.

Povinná literatura:

[1] Buchtová, J.: Programová učebnice Podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů, MIRAGO Ostrava, 2003, 9. vydání [2] Buchtová, J.: Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele, MIRAGO Ostrava, 2002, 3. vydání [3] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví [4] Vyhláška MF ČR č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatele

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Doc. Ing. Jana Buchtová, CSc. Část I. 1. Základní pojmy, funkce a metodické prvky účetnictví, obecně uznávané účetní zásady, principy jednoduchého a podvojného účetnictví. 2. Rozvaha (bilance majetku) a její rozložení do soustavy účtů, základní hospodářské operace a jejich vliv na rozvahu. 3. Výsledovka (výkaz zisků a ztrát), principy účtování na nákladových a výnosových účtech. 4. Teoretické základy bilančního informačního systému. 5. Účetní soustavy a jejich charakteristika. 6. Základní oceňovací principy. 7. Základní prvky účetnictví o: - dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku (pořízení, odpisování, opravy, technické zhodnocení - zásobách (způsob A, způsob B, pořízení a úbytky materiálových zásob a zboží), - drobném majetku, - zúčtovacích vztazích, peněžních prostředcích a cenných papírech, - nákladech a výnosech a jejich časovém rozlišení, - hospodářském výsledku a jeho použití. 8. Organizace účetnictví. Část II. 1. Hmotný a nehmotný majetek a) účtování o pronájmu – operativní nájem a finanční leasing – účtování u nájemce a pronajímatele, b) komplexní pronájem, c) opravné položky. 2. Zásoby a) účtování zásob z vlastní výroby, b) opravné položky k zásobám. 3. Dlouhodobý finanční majetek a) dlouhodobé cenné papíry a vklady, b) půjčky. 4. Finanční účty a) účtování o krátkodobých finančních výpomocích, b) účtování dluhopisů, c) krátkodobý finanční majetek. 5. Zúčtovací vztahy a) účtování pohledávek z obchodních vztahů, smluvní pokuty a úroky z prodlení, postoupení pohledávek, započtení pohledávek a závazků, b) opravné položky, odpis pohledávek. c) účtování směnek, d) opce a opční listy, e) přechodné účty aktiv a pasív (časové rozlišení, kurzové rozdíly a dohadné položky). 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky a) základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení, b) rezervy – tvorba a čerpání rezerv, rezervy zákonné a ostatní, daňové hledisko použití a tvorby rezerv, c) dlouhodobé bankovní úvěry a závazky. 7. Náklady a výnosy a) účtování provozních nákladů a výnosů, b) účtování finančních nákladů a výnosů, c) účtování mimořádných nákladů a výnosů. Analýza nákladů z hlediska daně z příjmů. 8. Daně z příjmů a převodové účty Rozdíly mezi daňovým základem a hospodářským výsledkem zjištěným v účetnictví. účtování daně z příjmů z běžné činnosti – splatné a odložené a daně z příjmů z mimořádné činnosti – splatné a odložené Cvičení: Doc. Ing. Jana Buchtová, CSc. Na cvičeních jsou proúčtovávány jednotlivé přednesené bloky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 20 (20) 0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.