634-0095/03 – Financial Accounting I ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUH50 prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The objective of Financial Accounting I is to teach the students the basics of double-entry bookkeeping, i.e. to understand the balancing principle, the stucture of balance-sheet and profit and loss account, the basic entries accounting and generally accepted accounting principles.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Základní pojmy, funkce a metodické prvky účetnictví, obecně uznávané účetní zásady, principy podvojného účetnictví. - Rozvaha (bilance majetku) a její rozložení do soustavy účtů, základní hospodářské operace a jejich vliv na rozvahu. - Výsledovka (výkaz zisku a ztráty), principy účtování na nákladových a výnosových účtech. - Teoretické základy bilančního informačního systému. - Účetní soustavy a jejich charakteristika. - Základní oceňovací principy. - Základní prvky účetnictví o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku (pořízení, odpisování, opravy, technické zhodnocení). - Základní prvky účetnictví o zásobách (způsob A, způsob B, pořízení a úbytky materiálových zásob a zboží). - Základní prvky účetnictví o drobném majetku. - Základní prvky účetnictví o zúčtovacích vztazích, peněžních prostředcích a cenných papírech. - Základní prvky účetnictví o nákladech a výnosech a jejich časovém rozlišení. - Základní prvky účetnictví o výsledku hospodaření a jeho použití. - Organizace účetnictví.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 20 (20) 0
                Written exam Written test 20  0
        Examination Examination 80 (80) 0
                Written examination Written examination 45  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner