634-0096/01 – Operations Management in Iron and Steel Industry ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits8
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Stanislav Ptáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
PTA50 doc. Ing. Stanislav Ptáček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Technical and economical characteristics of metallurgical production process, changes and tendencies in its development. Production base of Czech iron and steel industry. Time and space course of metallurgical production processes and their linking up. Production capacity and conditions of its effective using. Maintenance of metallurgical production aggregates and reliability of their operation. Managing consumer orders and production process to reach competition ability of enterprise.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Doc. Ing. Stanislav Ptáček, CSc. 1. Charakteristika současného hutnictví železa ve světě a v ČR (výrobní kapacity, zabezpečenost surovinami, energií, tendence v ekonomice a organizaci výrobního procesu, úkoly restrukturalizace českého hutnictví). 2. Hutnický výrobní proces a jeho struktura. Prvky výrobního procesu (pracovní síla, pracovní prostředek, pracovní předmět, výrobek, technologie výroby, organizace výrobního procesu, řízení výrobního procesu) a trendy v jejich vývoji. Zvyšování pružnosti prvků výr. procesu. 3. Základy organizace hutního výrobního procesu. Hierarchická skladba výrobního procesu (dílčí pochod, výrobní stupeň, výrobní operace). Časový průběh výrobního procesu (paralelní, postupný, cyklický, periodický, spojitý, s překrytím cyklů, speciální organizační formy). 4. Výkon výrobního pochodu a organizační metody jeho zvyšování. Principy racionální organizace výrobního procesu (simplifikace, kompaktnost, pružnost, kompenzace). 5. Organizace výrobních proudů v hutních provozech. Podmínky nepřetržité výroby při jednoduchých a složitých proudech. 6. Výrobní kapacita základních výrobních agregátů (časové využití, výkon agregátů, propustnost obslužných výrobních stupňů, synchronizace technologických zařízení tvořících výrobní linku bez meziskladů). 7. Vybrané otázky z ekonomiky a organizace pracovního procesu. 8. Organizace vysokopecního výrobního pochodu (organizace přípravy vsázky na rudišti a jejího přísunu na aglomeraci a k vys. pecím, organizace výr. pochodu na stupni vysokých pecí, organizace odvozu produktů tavení od vys. pecí.) 9. Organizace ocelářského výrobního pochodu v konvertorových ocelárnách, v elektroocelárnách (organizace přípravy a přísunu vsázky, režim činnosti základních agregátů, organizace odlévání oceli na ZPO, režimy činnosti ZPO). 10. Organizační problémy spojení ZPO s válcovací tratí a jejich řešení. Vývojové fáze výroby plechu válcovaného za tepla a jejich vliv na trvání výrobního cyklu a efektivnost výroby. 11. Organizační aspekty válcovenského pochodu na moderních tratích (termomechanické, řízené válcování) 12. Organizace údržby v hutích. Činnost údržby, její vztah k nákladům výroby a ke stupni využití výr. kapacity. Organizační formy údržby. Systémy a typy údržby. Zajištění spolehlivé funkce výrob. zařízení. Ukazatele efektivnosti činnosti údržby. Cvičení: Ing. Kamila Janovská 1. Technicko - ekonomická charakteristika podniků železa ČR. 2. Synchronizace výrobní linky 3. Optimalizace přepravy hromadného substrátu po železniční vlečce 4. Optimální režim technologického agregátu 5. Stanovení výrobní kapacity základních technolog. agregátů 6. Graf odpichů surového železa a organizace odvozu železa od vys. pecí 7. Organizace činnosti bramového ZPO 8. Stanovení optimální pojistné zásoby náhradních dílů 9. Ekonomická hra: zadávání zakázek k válcování 10. Volba vhodné organizace údržby 11. Taktické varianty provádění oprav

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner