634-0096/02 – Organizace metalurgické výroby ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Ptáček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
PTA50 doc. Ing. Stanislav Ptáček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Technoekonomická charakteristika hutnického výrobního procesu, změny a tendence v jeho vývoji. Výrobní základna českého hutnictví železa. Časový a prostorový průběh dílčích výrobních pochodů a jejich návaznost. Výrobní kapacita a podmínky jejího efektivního využití. Údržba hutních výrobních agregátů a spolehlivost jejich činnosti. Řízení zakázek a výrobního procesu k dosažení konkurenční schopnosti podniku.

Povinná literatura:

1. Ptáček, S.: Organizace metalurgické výroby (učební text). VŠB - TU Ostrava, ediční středisko, 1996 2. Tomek, G., Vávrová, V.: Řízení výroby, Grada Publishing, 1999 3. Hayes, R.H. – Wheelwright, S.C. – Clark, K.B.: Dynamická výroba, Victoria Publishing, 1992

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Doc. Ing. Stanislav Ptáček, CSc. 1. Charakteristika současného hutnictví železa ve světě a v ČR (výrobní kapacity, zabezpečenost surovinami, energií, tendence v ekonomice a organizaci výrobního procesu, úkoly restrukturalizace českého hutnictví). 2. Hutnický výrobní proces a jeho struktura. Prvky výrobního procesu (pracovní síla, pracovní prostředek, pracovní předmět, výrobek, technologie výroby, organizace výrobního procesu, řízení výrobního procesu) a trendy v jejich vývoji. Zvyšování pružnosti prvků výr. procesu. 3. Základy organizace hutního výrobního procesu. Hierarchická skladba výrobního procesu (dílčí pochod, výrobní stupeň, výrobní operace). Časový průběh výrobního procesu (paralelní, postupný, cyklický, periodický, spojitý, s překrytím cyklů, speciální organizační formy). 4. Výkon výrobního pochodu a organizační metody jeho zvyšování. Principy racionální organizace výrobního procesu (simplifikace, kompaktnost, pružnost, kompenzace). 5. Organizace výrobních proudů v hutních provozech. Podmínky nepřetržité výroby při jednoduchých a složitých proudech. 6. Výrobní kapacita základních výrobních agregátů (časové využití, výkon agregátů, propustnost obslužných výrobních stupňů, synchronizace technologických zařízení tvořících výrobní linku bez meziskladů). 7. Vybrané otázky z ekonomiky a organizace pracovního procesu. 8. Organizace vysokopecního výrobního pochodu (organizace přípravy vsázky na rudišti a jejího přísunu na aglomeraci a k vys. pecím, organizace výr. pochodu na stupni vysokých pecí, organizace odvozu produktů tavení od vys. pecí.) 9. Organizace ocelářského výrobního pochodu v konvertorových ocelárnách, v elektroocelárnách (organizace přípravy a přísunu vsázky, režim činnosti základních agregátů, organizace odlévání oceli na ZPO, režimy činnosti ZPO). 10. Organizační problémy spojení ZPO s válcovací tratí a jejich řešení. Vývojové fáze výroby plechu válcovaného za tepla a jejich vliv na trvání výrobního cyklu a efektivnost výroby. 11. Organizační aspekty válcovenského pochodu na moderních tratích (termomechanické, řízené válcování) 12. Organizace údržby v hutích. Činnost údržby, její vztah k nákladům výroby a ke stupni využití výr. kapacity. Organizační formy údržby. Systémy a typy údržby. Zajištění spolehlivé funkce výrob. zařízení. Ukazatele efektivnosti činnosti údržby. Cvičení: Ing. Kamila Janovská 1. Technicko - ekonomická charakteristika podniků železa ČR. 2. Synchronizace výrobní linky 3. Optimalizace přepravy hromadného substrátu po železniční vlečce 4. Optimální režim technologického agregátu 5. Stanovení výrobní kapacity základních technolog. agregátů 6. Graf odpichů surového železa a organizace odvozu železa od vys. pecí 7. Organizace činnosti bramového ZPO 8. Stanovení optimální pojistné zásoby náhradních dílů 9. Ekonomická hra: zadávání zakázek k válcování 10. Volba vhodné organizace údržby 11. Taktické varianty provádění oprav

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku