634-0111/01 – Human Resources Management (PM)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Emilie Krausová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Emilie Krausová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SAM01 doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student in the subject: - will understand the role and priciples of human resource management as the decisive source of company's success, - will obtain knowledge of fundamental personnel activities as recruitment, evaluation, remuneration and education of employees, - will get to know about the terms and importance of firm's culture and employee relations, - will acquire the knowledge of ergonomics at work, - will obtain basic information about labour market, supply and demand and about unemployment.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The aim of the subject is to understand the meaning and principles of the human resources management, to obtain personal skills, to show the strategic advantage of the human resources management in the enterprise, to know how to orientate yourselves in the managing styles, to acquaintance the problems and meanings of motivation.

Compulsory literature:

[1] Synek, M., a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck Praha, 2000 [2] Urban, J.: Řízení lidí v organizaci - personální rozměr managementu, ASPI Publishing Praha, 2003 [3] Foot, M. – Hook, C.: Personalistika, Computer Press Praha, 2002

Recommended literature:

[[1] Stýblo, J.: Personální management, Grada Publishing, Praha, 1993 [2] Kocianová, R.: Personální činnosti a metody personální práce, Grada Publishing, Praha, 2010

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Koncepce a úkoly personálního řízení v podnicích. Vymezení pojmů - lidské zdroje, postavení personálního managementu v rámci podnikového managementu, trh práce, externí podmínky personálního řízení, interní podmínky personálního řízení v podniku. - Motivace - Pojmy - motivace, potřeby, frustrace, teorie potřeb, teorie motivace, současné nástroje motivace - mzdové, nemzdové, aplikace na různých pracovištích. - Styly vedení - vývoj osobnosti personálního managera, závislost na ekonomickém vývoji, pozitiva a negativa stylů vedení, aplikace v závislosti na druhu práce. - Pracovník v podniku a na pracovišti. Charakteristiky pracovních sil, člověk v pracovním procesu, pracovní úkol, typy výkonů, pracovní místo, profese, analýza práce, pracovní podmínky a pracovní prostředí. - Organizace personálního řízení v podnicích . Subjekty personálního řízení, role a struktura personálního řízení, etika v personálním řízení, činnosti personálního útvaru, personální informační systém. - Plánování, získávání, výběr a rozmístění - Zjišťování potřeb, vyhledávání - vnější, vnitřní zdroje, spolupráce s úřady, výběr - formulace požadavků, výběrová řízení, rozmisťování pracovníků, řízení adaptace pracovníků, ukončování prac. poměru - typy. - Hodnocení a rozvoj pracovníků. Hodnocení pracovníků a pracovních výkonů, mzdový systém, příprava pracovníků - vzdělávání a výchova, spolupráce s ÚP, řízení pracovní mobility, profesní kariéra a osobní rozvoj. - Zaměstnanecké vztahy v podniku. Zaměstnanecké vztahy v podniku, procesy participace a identifikace, vztah zaměstnavatelů a odborů, politika zaměstnanosti, kolektivní vyjednávání, pracovní a sociální klima, poradenské služby v podniku, externí poradenské služby. - Personální strategie a plánování. Analýza vnitropodnikového trhu práce, vymezení a analýza vnějšího podnikového trhu práce, potřeba pracovních sil a její krytí, personální strategie a personální plánování.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 25 (25) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 75 (75) 0 3
                Written examination Written examination 50  0 3
                Oral Oral examination 25  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.