634-0123/01 – Strategic Management (SŘ)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LEN36 prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be well informed in principles of a mission, strategic goals, and strategies formulation, implementation, and control in various strategic management levels, will be able to apply main methods of the strategic analysis and the strategic decision making.

Teaching methods

Summary

The subject is aimed at understanding of a substance of the strategic thought, the strategic behaviour of firms, acquirement of the strategic analysis methods and aproaches, including their computer aid. It acquaints with strategic of single decision-making levels and creates principles for their successful formulation and implementation.

Compulsory literature:

1. Johnson, G. - Scholes, K.: Cesty k úspěšnému podniku, Computer Press, Praha 2000 2. Dedouchová, M.: Strategie podniku, C. H. Beck, Praha 2001 3. Keřkovský, M. – Vykypěl, O.: Strategické řízení – teorie pro praxi, C. H. Beck, Praha 2002 4. Bowman, C.: Strategický management, Grada Publishing, Praha 1996

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Ing. Radim Lenort, Ph.D. 1. Obecná problematika strategického řízení. Vymezení pojmu strategie a strategického řízení. Přínos strategického řízení. Úrovně strategického řízení. Tvůrci strategií a jejich zodpovědnost v procesu formulace strategie. 2. Poslání a strategické cíle podniku. Význam poslání. Obsah a charakteristiky úspěšného poslání. Strategické cíle, jejich význam a základní vlastnosti. Hierarchie cílů podniku. 3. Analýza okolí podniku. Analýza makrookolí. PEST analýza. Analýza konkurenčního okolí. Model pěti sil. Analýza životního cyklu oboru. Scénáře budoucího vývoje okolí. 4. Analýza vnitřního potenciálu podniku. Analýza zdrojů. Klíčové kompetence firmy. Benchmarking. Analýza hodnotového řetězce. SWOT analýza. 5. Strategie na úrovni podniku. Růstové, stabilizační a defenzivní strategie. Strategie koncentrace, rozvoje trhu, rozvoje výrobku. Inovační strategie. Akvizice. Strategie horizontální a vertikální integrace a soustředěné a složené diverzifikace. Strategické aliance, joint venture. Fúze, holding. Strategie redukce, rozdělení a likvidace. Outsorcing. 6. Portfolio analýza. Význam analýzy portfolia podniku. Boston Consulting Group matice. Matice General Electric. Hoferova matice. 7. Strategie na úrovni podnikatelských jednotek. Porterovy konkurenční strategie. Strategie vůdcovství v nákladech, diferenciace a ohnisková strategie. Organizační důsledky konkurenčních strategií. Zásadní změny vedoucí k dosažení a udržení vedoucí role na trhu. 8. Funkcionální strategie. Strategie marketingová a finanční. Výrobní strategie. Strategie lidských zdrojů. Strategie výzkumu a vývoje. 9. Implementace strategie. Zásady úspěšné implementace strategie. Projektové řízení. Restrukturalizace, reorganizace, reengineering. Strategická kontrola. Cvičení: Ing. Radim Lenort, Ph.D. 1. Analýza konkurenčního okolí. Analýza pěti konkurenčních sil - případová studie. Stanovení konkurenční rivality, hrozby vstupu nových firem do odvětví, hrozby substitutů, síly kupujících, síly odběratelů a odhad jejich budoucího vývoje. 2. Benchmarking. Mezipodnikové srovnávání. Aplikace softwarové podpory v analýze potenciálu podniku. 3. Strategie na úrovni podnikatelských jednotek. Porterovy konkurenční strategie - případová studie. Strategie vůdcovství v nákladech a strategie diferenciace. Návrh organizačního zabezpečení zvolené strategie: dovednosti a zdroje, struktura a systémy, kultura styl a hodnoty. Stanovení rozsahu nutných změn. 4. Portfolio analýza. Sestavení Boston Consulting Group matice - případová studie. Návrh ziskového portfolia oborů. 5. Strategické rozhodování. Výskyt a formulace problému. Tvorba variant řešení problémové situace. Stanovení kritérií pro hodnocení variant. Stanovení důsledků variant. Určení významnosti kritérií. Aplikace základních metod vícekriteriálního rozhodování. 6. Expertní systémy. Základní vymezení. Silné stránky ES a možnosti jejich uplatnění ve strategickém řízení podniků. Aplikace softwarové podpory v řízení výrobního procesu. 7. Finančně-ekonomické hodnocení podnikové strategie. Aplikace softwarové podpory v procesu formulace strategie. Stanovení realizovatelnosti navržené strategie. Simulace změn v podnikové strategii. Analýza rizika.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.