634-0123/01 – Strategické řízení (SŘ)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LEN36 prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v principech tvorby, realizace a kontroly poslání, strategických cílů a strategií na různých úrovních strategického řízení, bude schopen aplikovat hlavní metody strategické analýzy a strategického rozhodování.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení podstaty strategického myšlení, strategického chování podnikatelských subjektů, osvojení vybraných metod a přístupů strategické analýry, včetně jejich počítačové podpory. Seznamuje se strategiemi na jednotlivých úrovních řízení podniku a vytváří základy pro jejich úspěšnou formulaci a implementaci.

Povinná literatura:

1. Johnson, G. - Scholes, K.: Cesty k úspěšnému podniku, Computer Press, Praha 2000 2. Dedouchová, M.: Strategie podniku, C. H. Beck, Praha 2001 3. Keřkovský, M. – Vykypěl, O.: Strategické řízení – teorie pro praxi, C. H. Beck, Praha 2002 4. Bowman, C.: Strategický management, Grada Publishing, Praha 1996

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Ing. Radim Lenort, Ph.D. 1. Obecná problematika strategického řízení. Vymezení pojmu strategie a strategického řízení. Přínos strategického řízení. Úrovně strategického řízení. Tvůrci strategií a jejich zodpovědnost v procesu formulace strategie. 2. Poslání a strategické cíle podniku. Význam poslání. Obsah a charakteristiky úspěšného poslání. Strategické cíle, jejich význam a základní vlastnosti. Hierarchie cílů podniku. 3. Analýza okolí podniku. Analýza makrookolí. PEST analýza. Analýza konkurenčního okolí. Model pěti sil. Analýza životního cyklu oboru. Scénáře budoucího vývoje okolí. 4. Analýza vnitřního potenciálu podniku. Analýza zdrojů. Klíčové kompetence firmy. Benchmarking. Analýza hodnotového řetězce. SWOT analýza. 5. Strategie na úrovni podniku. Růstové, stabilizační a defenzivní strategie. Strategie koncentrace, rozvoje trhu, rozvoje výrobku. Inovační strategie. Akvizice. Strategie horizontální a vertikální integrace a soustředěné a složené diverzifikace. Strategické aliance, joint venture. Fúze, holding. Strategie redukce, rozdělení a likvidace. Outsorcing. 6. Portfolio analýza. Význam analýzy portfolia podniku. Boston Consulting Group matice. Matice General Electric. Hoferova matice. 7. Strategie na úrovni podnikatelských jednotek. Porterovy konkurenční strategie. Strategie vůdcovství v nákladech, diferenciace a ohnisková strategie. Organizační důsledky konkurenčních strategií. Zásadní změny vedoucí k dosažení a udržení vedoucí role na trhu. 8. Funkcionální strategie. Strategie marketingová a finanční. Výrobní strategie. Strategie lidských zdrojů. Strategie výzkumu a vývoje. 9. Implementace strategie. Zásady úspěšné implementace strategie. Projektové řízení. Restrukturalizace, reorganizace, reengineering. Strategická kontrola. Cvičení: Ing. Radim Lenort, Ph.D. 1. Analýza konkurenčního okolí. Analýza pěti konkurenčních sil - případová studie. Stanovení konkurenční rivality, hrozby vstupu nových firem do odvětví, hrozby substitutů, síly kupujících, síly odběratelů a odhad jejich budoucího vývoje. 2. Benchmarking. Mezipodnikové srovnávání. Aplikace softwarové podpory v analýze potenciálu podniku. 3. Strategie na úrovni podnikatelských jednotek. Porterovy konkurenční strategie - případová studie. Strategie vůdcovství v nákladech a strategie diferenciace. Návrh organizačního zabezpečení zvolené strategie: dovednosti a zdroje, struktura a systémy, kultura styl a hodnoty. Stanovení rozsahu nutných změn. 4. Portfolio analýza. Sestavení Boston Consulting Group matice - případová studie. Návrh ziskového portfolia oborů. 5. Strategické rozhodování. Výskyt a formulace problému. Tvorba variant řešení problémové situace. Stanovení kritérií pro hodnocení variant. Stanovení důsledků variant. Určení významnosti kritérií. Aplikace základních metod vícekriteriálního rozhodování. 6. Expertní systémy. Základní vymezení. Silné stránky ES a možnosti jejich uplatnění ve strategickém řízení podniků. Aplikace softwarové podpory v řízení výrobního procesu. 7. Finančně-ekonomické hodnocení podnikové strategie. Aplikace softwarové podpory v procesu formulace strategie. Stanovení realizovatelnosti navržené strategie. Simulace změn v podnikové strategii. Analýza rizika.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.