634-0133/01 – Economic Aspects of Ecology (EAE)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits4
Subject guarantorDr. Stanislav BartusekSubject version guarantorDr. Stanislav Bartusek
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR80 Dr. Stanislav Bartusek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

A

Teaching methods

Summary

The aim of the subject are basic knowledge about Economic tools in creation and protection of living environment, Systematization of eco-technical means and ecologization measurements, existing evaluation ways of social consequences of living environment harming, economics of waste handling.

Compulsory literature:

1. Herčík, M. – Obroučka, K. – Lapčík, V.: Ochrana životního prostředí, VŠB-TU Ostrava, 1996 2. Kol.: Základy ekonomiky ochrany životního prostředí, VŠE Praha, 1997

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Předmět navazuje na základní ekonomické discipliny oboru. Současně navazuje na Základy ochrany životního prostředí. V předmětu student získává poznatky z oblasti organizace péče o životní prostředí, o státních a světových organizacích, legislativních opatřeních, poznává decisní a kontrolní orgány. Vysvětluje se souvislost podnikatelských aktivit s tvorbou a ochranou ŽP. Jsou rozebírány ekonomické nástroje v péči o životní prostředí, jejich konkrétní formy, positivní a negativní stimulace. Zdroje finanční podpory akcí OŽP, platby za poškozování a znečišťování životního prostředí. Jsou uvedeny postupy spojené s hodnocením stavu životního prostředí, popisuje se způsob recyklace odpadů, indexy kolekce, recyklace a zpracování odpadů. Jsou uvedeny rozhodovací postupy ve výběru optimální ekologisační varianty, evidence odpadů, dispečerisace a monitoring ochrany životního prostředí, je uvedena práce s databází, využití GIS v OŽP oblastí a podniků. Jsou uvedeny kvantitativní metody hodnocení ekonomické a ekologického důsledku užití ekotechnických prostředků. Dále jsou rozebírány i dosavadní způsoby hodnocení společenských důsledků poškozování životního prostředí a vlivu postupné ekologizace. Cvičení je vedeno rozborem videoprogramů a shlédnutím moderních ekotechnických prostředků v průmyslové praxi. Podmínkou pro zápočet je absolvování předepsaných povinností a potřebné pensum účasti studentů. Zkoušku je možno absolvovat po udělení zápočtu. Studenti musí samostatně dokázat tvořivý přístup k uplatnění předaných poznatků, vyjádřit se k otázkám přírodních zdrojů a jejich hodnocení ve vztahu k využitelnosti, potřebám společnosti a ochraně a tvorbě životního prostředí. Student musí prokázat ekonomické myšlení v kategoriích OŽP. Cvičení: Cvičení předmětu jsou vedena ve třech formách: a) výpočtová – objem zhruba 60 % b) exkurzně vzdělávací – objem zhruba 30 % c) modelová s uplatněním výpočetní techniky – asi 10 % ad a) ukončení formou písemného programu na zadané téma obsahem je: 1. ekonomické zhodnocení ekologizačního opatření včetně doby návratnosti investičních prostředků. 2. výklad a aplikační osvojení rozhodovací analýzy při výběru optimální ekologizační varianty. ad b) seznámení se systémem evidence odpadů, jejich ukládání, prohlídka spalovny zpracování komunálních odpadů, čistírna odpadních vod, dispečerizace a monitoringochrany životního prostředí ad c) aplikace modelu recyklace odpadů v podmínkách některého z hutních podniků, práce s databází, seznámení se s geografickým informačním systémem (GIS)

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Other task type Other task type 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner