634-0140/01 – Financial Accounting II ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUH50 prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
VOD47 Ing. Daniel Vodák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The objective of Financial Accounting II is to teach the students the system of double-entry bookkeeping, i.e. to charge about tangible and intangible fixed assets, inventories, debtors and creditors, capital stock, expenses, revenues and income.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

— Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účtování o pronájmu, operativní a finanční leasing, účtování u nájemce a pronajímatele, nájem podniku nebo části podniku, opravné položky. — Zásoby – účtování zásob z vlastní výroby, opravné položky k zásobám. — Dlouhodobý finanční majetek – cenné papíry a vklady, půjčky. — Finanční účty – krátkodobý finanční majetek (majetkové cenné papíry, dlužné cenné papíry), reálná hodnota, účtování o krátkodobých finančních výpomocích. — Zúčtovací vztahy – účtování pohledávek z obchodních vztahů, smluvní pokuty a úroky z prodlení, postoupení pohledávek, započtení pohledávek a závazků, opravné položky, odpis pohledávek, účtování směnek, opce a opční listy, přechodné účty aktiv a pasív (časové rozlišení a dohadné položky), účetní operace v zahraniční měně. — Kapitálové účty a dlouhodobé závazky – základní kapitál (jeho zvyšování a snižování), kapitálové fondy, fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, rezervy – tvorba a čerpání rezerv, rezervy zákonné a ostatní, daňové hledisko použití a tvorby rezerv, dlouhodobé bankovní úvěry a závazky. — Náklady a výnosy - účtování vybraných případů – účtování provozních nákladů a výnosů, účtování finančních nákladů a výnosů, účtování mimořádných nákladů a výnosů. Analýza nákladů z hlediska daně z příjmů. — Daně z příjmů a převodové účty – rozdíly mezi daňovým základem a výsledkem hospodaření zjištěným v účetnictví, účtování daně z příjmů z běžné činnosti – splatné a odložené a daně z příjmů z mimořádné činnosti – splatné a odložené. — Konsolidovaná účetní závěrka. — Stručná charakteristika světového účetnictví (direktivy EU, Mezinárodní účetní standardy – IAS/IFRS, US GAAP).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 20 (20) 0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 80 (80) 0 3
                Written examination Written examination 45  0 3
                Oral Oral examination 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T001) Economics and Management in Metalurgy P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.