634-0140/01 – Finanční účetnictví II. ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUH50 prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
VOD47 Ing. Daniel Vodák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je naučit posluchače podvojné účetnictví pro podnikatele, tj. účtovat o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, dlouhodobém finančním majetku, krátkodobém finančním majetku,zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Předmět navazuje na Finanční účetnictví I, podrobně jsou rozebírána specifika ve výše uvedených okruzích, přístupy k oceňování majetku a závazků, opravné položky, odložená daň, a to nejen z hlediska finančního účetnictví, ale i z hlediska daňového práva. Dále jsou vysvětlovány principy sestavení konsolidované účetní závěrky. Posluchači získají i základní informace o mezinárodních účetních standardech (IAS, IRFS), direktivách EU a US GAAP.

Povinná literatura:

[1] Buchtová, J.: Programová učebnice podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů, 9. vydání, MIRAGO Ostrava, 2003 [2] Buchtová, J.: Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele, 3. vydání, MIRAGO Ostrava, 2002 [3] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví [4] Vyhláška MF ČR č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatele [5] Kovanicová, D.: Nová abeceda účetních znalostí pro každého, POLYGON Praha, 1999 [6] Kovanicová, P.: Podvojné účetnictví pro podnikatele, ANAG Olomouc, 2002

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

— Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účtování o pronájmu, operativní a finanční leasing, účtování u nájemce a pronajímatele, nájem podniku nebo části podniku, opravné položky. — Zásoby – účtování zásob z vlastní výroby, opravné položky k zásobám. — Dlouhodobý finanční majetek – cenné papíry a vklady, půjčky. — Finanční účty – krátkodobý finanční majetek (majetkové cenné papíry, dlužné cenné papíry), reálná hodnota, účtování o krátkodobých finančních výpomocích. — Zúčtovací vztahy – účtování pohledávek z obchodních vztahů, smluvní pokuty a úroky z prodlení, postoupení pohledávek, započtení pohledávek a závazků, opravné položky, odpis pohledávek, účtování směnek, opce a opční listy, přechodné účty aktiv a pasív (časové rozlišení a dohadné položky), účetní operace v zahraniční měně. — Kapitálové účty a dlouhodobé závazky – základní kapitál (jeho zvyšování a snižování), kapitálové fondy, fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, rezervy – tvorba a čerpání rezerv, rezervy zákonné a ostatní, daňové hledisko použití a tvorby rezerv, dlouhodobé bankovní úvěry a závazky. — Náklady a výnosy - účtování vybraných případů – účtování provozních nákladů a výnosů, účtování finančních nákladů a výnosů, účtování mimořádných nákladů a výnosů. Analýza nákladů z hlediska daně z příjmů. — Daně z příjmů a převodové účty – rozdíly mezi daňovým základem a výsledkem hospodaření zjištěným v účetnictví, účtování daně z příjmů z běžné činnosti – splatné a odložené a daně z příjmů z mimořádné činnosti – splatné a odložené. — Konsolidovaná účetní závěrka. — Stručná charakteristika světového účetnictví (direktivy EU, Mezinárodní účetní standardy – IAS/IFRS, US GAAP).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20 (20) 0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T001) Ekonomika a management v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku