634-0146/01 – Industrial Technologies I ()

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in IndustryCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Ivo Janík, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Ivo Janík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN47 prof. Ing. Ivo Janík, CSc.
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject provides a perception on the role of industry in the structure of national economy and on basic technologies applied in extractive and metallurgical industry. For each of the introduced technologies, the subject brings information on branch products, resources of production, basic manufacturing equipment, basic technologies used, etc.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Význam průmyslu ve struktuře národního hospodářství. Obecné vývojové tendence průmyslu – globální pohled. Postavení průmyslu v hospodářství České republiky. - Významná průmyslová odvětví ve světě. Klasifikace průmyslových odvětví. Typy průmyslových podniků. - Vyhledávání, těžba a úprava energetických surovin – uhlí, různé způsoby využití uhlí. - Vyhledávání, těžba a úprava energetických surovin – ropy, zemního plynu, uranových rud, rafinérské zpracování ropy. - Vyhledávání, těžba a úprava železných i neželezných rud. - Vyhledávání, těžba a úprava ostatních surovin - kámen (dekorační a stavební, vápenec, dolomit, sádrovec, křída, břidlice), písky, kaolin, jíly, ostatní. - Výroba koksu, koksárenské produkty. - Úvod do hutnických technologií. - Zkusovění surovin. Výroba surového železa. Přímá a tavná redukce. - Výroba, úprava a odlévání oceli – konvertory, elektrické obloukové pece, sekundární metalurgie, odlévání oceli. - Výroba feroslitin. - Tváření oceli - za tepla, za studena. - Slévárenství. - Tepelné a povrchové úpravy.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner