634-0801/01 – Finanční účetnictví II. (FÚII.)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUH50 prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
SIK10 Ing. Andrea Franková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit posluchače podvojné účetnictví pro podnikatele, tj. účtovat o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, dlouhodobém finančním majetku, krátkodobém finančním majetku,zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Předmět navazuje na Finanční účetnictví I, podrobně jsou rozebírána specifika ve výše uvedených okruzích, přístupy k oceňování majetku a závazků, opravné položky, odložená daň, a to nejen z hlediska finančního účetnictví, ale i z hlediska daňového práva. Dále jsou vysvětlovány principy sestavení konsolidované účetní závěrky. Posluchači získají i základní informace o mezinárodních účetních standardech (IAS, IRFS), direktivách EU a US GAAP.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá podvojným účetnictvím pro podnikatele, tj. účtováním o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, dlouhodobém finančním majetku, krátkodobém finančním majetku,zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Předmět navazuje na Finanční účetnictví I, podrobně jsou rozebírána specifika ve výše uvedených okruzích, přístupy k oceňování majetku a závazků, opravné položky, odložená daň, a to nejen z hlediska finančního účetnictví, ale i z hlediska daňového práva. Dále jsou vysvětlovány principy sestavení konsolidované účetní závěrky. Posluchači získají i základní informace o mezinárodních účetních standardech (IAS, IRFS), direktivách EU a US GAAP.

Povinná literatura:

[1] Buchtová, J.: Programová učebnice podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů, 10. vydání, MIRAGO Ostrava, 2004 [2] Buchtová, J.: Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele, 5. vydání, MIRAGO Ostrava, 2008 [3] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví [4] Vyhláška MF ČR č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatele

Doporučená literatura:

[1] Mezinárodní účetní standardy (IAS/IFRS) [2] Kovanicová, D.: Nová abeceda účetních znalostí pro každého, POLYGON Praha, 1999 [3] Kovanicová, P.: Podvojné účetnictví pro podnikatele, ANAG Olomouc, 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrolní testy

E-learning

-

Další požadavky na studenta

-------------------------------------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

— Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – účtování o pronájmu, operativní a finanční leasing, účtování u nájemce a pronajímatele, nájem podniku nebo části podniku, opravné položky. — Zásoby – účtování zásob z vlastní výroby, opravné položky k zásobám. — Dlouhodobý finanční majetek – cenné papíry a vklady, půjčky. — Finanční účty – krátkodobý finanční majetek (majetkové cenné papíry, dlužné cenné papíry), reálná hodnota, účtování o krátkodobých finančních výpomocích. — Zúčtovací vztahy – účtování pohledávek z obchodních vztahů, smluvní pokuty a úroky z prodlení, postoupení pohledávek, započtení pohledávek a závazků, opravné položky, odpis pohledávek, účtování směnek, opce a opční listy, přechodné účty aktiv a pasív (časové rozlišení a dohadné položky), účetní operace v zahraniční měně. — Kapitálové účty a dlouhodobé závazky – základní kapitál (jeho zvyšování a snižování), kapitálové fondy, fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, rezervy – tvorba a čerpání rezerv, rezervy zákonné a ostatní, daňové hledisko použití a tvorby rezerv, dlouhodobé bankovní úvěry a závazky. — Náklady a výnosy - účtování vybraných případů – účtování provozních nákladů a výnosů, účtování finančních nákladů a výnosů, účtování mimořádných nákladů a výnosů. Analýza nákladů z hlediska daně z příjmů. — Daně z příjmů a převodové účty – rozdíly mezi daňovým základem a výsledkem hospodaření zjištěným v účetnictví, účtování daně z příjmů z běžné činnosti – splatné a odložené a daně z příjmů z mimořádné činnosti – splatné a odložené. — Konsolidovaná účetní závěrka. — Stručná charakteristika světového účetnictví (direktivy EU, Mezinárodní účetní standardy – IAS/IFRS, US GAAP).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 20 (20) 0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní