634-0802/01 – Strategický management (SM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRA0040 Ing. Ekaterina Grakova, Ph.D.
LEN36 prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
STO061 Ing. Milan Stoch, Ph.D.
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v principech tvorby, realizace a kontroly poslání, strategických cílů a strategií na různých úrovních strategického managementu, bude schopen aplikovat hlavní metody strategické analýzy a strategického rozhodování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení podstaty strategického myšlení, strategického chování podnikatelských subjektů, osvojení vybraných metod a přístupů strategické analýzy. Seznamuje se strategiemi na jednotlivých úrovních řízení podniku a vytváří základy pro jejich úspěšnou formulaci a implementaci.

Povinná literatura:

1. Johnson, G.; Scholes, K. Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press, 2000. 2. Dedouchová, M. Strategie podniku. Praha: C. H. Beck, 2001.

Doporučená literatura:

1. Sedláčková, H.; Buchta, K. Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 2006. 2. Keřkovský, M.; Vykypěl, O. Strategické řízení – teorie pro praxi. Praha: C. H. Beck, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování dvou seminárních prací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Definice strategie – strategie jako plán, zamášlená vs vynucená strategie, strategie jako malý počet kreativních nápadů. - Podstata strategického managementu – definování strategického managementu jako procesu realizovaného vedením podniku, dva základní přístupy ke strategickému managementu, činnosti realizované v rámci strategického managementu, charakteristiky současného strategického řízení. - Poslání podniku – vymezení poslání, jeho význam, forma poslání, praktické problémy. - Strategické cíle organizace – vymezení strategických cílů, vlastnosti cílů, zajištění nekonfliktnosti cílů na jednotlivých úrovních řízení, hlavní kategorie cílů, preference cílů v jednotlivých podnicích. - Analýza okolí podniku – cíl analýzy okolí, struktura podnikového okolí, rozdíl mezi makrookolím a konkurenčním okolím, výčet metod využívaných k analýze okolí. - PEST analýza – hlavní faktory okolí politického a legislativního, ekonomického, sociálního a kulturního, technologického a jejich vliv na podnik. - Model pěti sil – cíl jeho aplikace, vymezení faktorů majících vliv na intenzitu jednotlivých sil, tj. na konkurenční rivalitu, hrozbu vstupu nových firem, hrozbu substitutů, sílu kupujících a sílu dodavatelů. - Analýza životního cyklu oboru – fáze a charakteristika jednotlivých fází životního cyklu oboru, způsoby stanovení fáze životního cyklu oboru. - Analýza konkurenčních skupin – vymezení konkurenčních skupin, hlavní charakteristiky pro jejich určení, postup vytvoření mapy konkurenčních skupin. - Scénáře budoucího vývoje okolí podniku – vymezení scénářů budoucího vývoje okolí, důvody jejich vytváření, postup vytvoření scénářů, typy scénářů. - Analýza vnitřního potenciálu podniku – cíl analýzy vnitřního potenciálu podniku, metody analýzy vnitřního potenciálu podniku, vymezení auditu zdrojů a postupu jeho realizace. - Analýza klíčových kompetencí – vymezení klíčových kompetencí, srovnání auditu zdrojů a analýzy klíčových kompetencí, cíl a postup realizace uvedené analýzy. - Analýza hodnototvorného řetězce – vymezení hodnototvorného řetězce, cíl realizace analýzy hodnototvorného řetězce, hodnototvorné činnosti. - Benchmarking - vymezení a typy benchmarkingu, cíl a postup realizace benchmarkingu. - SWOT analýza – cíl realizace SWOT analýzy, vymezení příležitostí, hrozeb, předností a nedostatků, postup realizace SWOT analýzy, určení strategické pozice podniku, volba vhodné strategie. - Úrovně strategického řízení v podniku – vymezení úrovní strategického řízení a příslušných strategií, obsahová náplň strategií na jednotlivých úrovních. - Obecné strategické alternativy na úrovni podniku – charakteristika růstu/expanze, stabilizace, omezení/defenzivního postoje, formy růstu. - Základní strategie na úrovni podniku – charakteristika koncentrace, rozvoje trhu, rozvoje výrobku, inovace, horizontální integrace, vertikální integrace, Joint Venture, soustředěné diverzifikace, složené diverzifikace, přeskupení, redukce a likvidace. - Strategie nadnárodních společností – typy strategií využívaných nadnárodními společnostmi, jejich vymezení, příklady, výhody a nevýhody. - Strategie vycházející z analýzy portfolia podniku – cíl analýzy portfolia podniku, matice BCG a její charakteristika, vymezení jednotlivých skupin oborů, strategie vhodné pro každou ze skupin, postup realizace analýzy BCG. - Porterovy konkurenční strategie – vymezení a předpoklady dosažení strategie vůdčího postavení v nákladech, strategie diferenciace a strategie soustředění. - Strategie založené na analýze životního cyklu oboru – strategie vhodné pro fázi narození/zavedení, růstu, dospělosti/zralosti, stárnutí/pokles. - Funkcionální strategie – hlavní předmět zájmu strategie marketingové, finanční, výrobní, lidských zdrojů, výzkumu a vývoje. - Hodnocení a výběr strategie – charakteristika základních kritérií hodnocení strategie, tj. vhodnosti, proveditelnosti a přijatelnosti. - Finančněekonomické hodnocení podnikatelských strategií – cíle, postup a výstupy finančně ekonomického hodnocení strategie. - Využití vícekriteriálního rozhodování ve strategickém managementu – oblasti aplikace vícekriteriálního rozhodování ve strategickém řízení, postup aplikace metod vícekriteriálního rozhodování, metody pro stanovení významnosti kritérií a preferenčního uspořádání variant. - Realizace strategie v podniku – způsoby realizace strategie vyžadující změnu organizační struktury a jejich charakteristika. - Strategická kontrola – srovnání „klasické“ a strategické kontroly, základní formy strategické kontroly a jejich charakteristika.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní