634-0912/07 – Ekonomika podniku (EP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude znát vztahy v podnikovém ekonomickém řízení, bude schopen charakterizovat majetkovou a kapitálovou strukturu podnikatelských subjektů a analyzovat nákladové a výnosové položky podniku, bude se orientovat v metodách finanční analýzy a bude umět formulovat a charakterizovat základní činnosti související s plánováním v podniku s ohledem na specifika hutní, strojírenské a chemické výroby.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen do dílčích studijních oblastí, které jsou vázané na poznatky z podnikové a manažerské ekonomiky s ohledem na specifika hutní, strojírenské a chemické výroby.

Povinná literatura:

KALOUDA, F.. Finanční analýza a řízení podniku. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-591-3. SYNEK, M., H. KOPKÁNĚ a M. KUBÁLKOVÁ. Manažerské výpočty a ekonomická analýza [CD-ROM]. V Praze: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-154-3. DLUHOŠOVÁ, H. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3. rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-68-2 KORECKÝ, M. a V. TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3221-3. POPESKO, B. a Š. PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5773-5. LAM, J. Implementing Enterprise Risk Management: From Methods to Applications. Hoboken: Wiley, 2017. ISBN 978-0-471-74519-8.

Doporučená literatura:

MIKOLÁŠ, Z., J. PETERKOVÁ a M. TVRDÍKOVÁ. Konkurenční potenciál průmyslového podniku. V Praze: C.H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-379-0. HUČKA, M., Z. ČVANČAROVÁ, J. FRANEK, H. KRATOCHVÍLOVÁ, J. KLOZÍKOVÁ, F. KONEČNÝ, Z. STEFANOVOVÁ a L. VELIČKOVÁ. Správa společností (corporate governance) [v] zemích střední a východní Evropy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2937-1. FOLTÍNOVÁ, A. Nákladový controlling: prípadové štúdie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-108-0. KUBÍČKOVÁ, D. a I. JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy. V Praze: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-538-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Ekonomický systém podniku, analýza základních prvků a vazeb. • Finanční výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o peněžních tocích – vymezení, význam. • Základní metody analýzy ekonomického systému. • Účetnictví jako součást informačního systému organizace – vymezení, význam. • Provozní cyklus podniku. • Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a cash-flow – analýza, ovlivňující faktory. • Činnosti související s plánováním v podniku. • Hodnocení efektivnosti podniku včetně hodnocení investic – základní ovlivňující faktory. • Cesty zlepšení výsledku hospodaření podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.