634-2004/03 – Ekonomika podniku (EP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEZ045 Ing. Jan Bezecný
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
KUT064 Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
MYN07 Ing. Martin Mynář, CSc.
S1K47 Ing. Eva Švecová, Ph.D.
VOZ47 doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět pojmenovat základní vztahy v podnikovém ekonomickém řízení, - student bude umět charakterizovat majetkovou a kapitálovou strukturu podnikatelských subjektů, - student bude umět analyzovat nákladové a výnosové položky podniku, Získané dovednosti: - student si osvojí znalost o základních organizačně právních formách podnikání, - student se bude schopen orientovat v základních metodách finanční analýzy, - student získá ucelený přehled o vývoji podniku v prostoru a čase, - student bude umět formulovat a charakterizovat základní činnosti související s plánováním v podniku

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je základním pro následující ekonomické disciplíny v oboru. Je zaměřen na pochopení pojmů a vztahů v podnikovém ekonomickém řízení. Výklad se orientuje na nakládání s jednotlivými formami majetku, na zdroje jeho krytí, na investiční rozhodování a organizačně právní formy podnikání.

Povinná literatura:

[1]VOZŇÁKOVÁ, I.; JANOVSKÁ, K.; MYNÁŘ, M.; SIKOROVÁ, A.: Ekonomika podniku, VŠB - TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1760-6. [2] SYNEK, M.: Podniková ekonomika, C.H. Beck Praha, 2006. [3] MILGROM, P.R.; ROBERTS, J. Economics, organization, and management. Prentice-Hall, 2000, pg. 621. [4] VOZŇÁKOVÁ, I., JANOVSKÁ, K. Economics of Enterprise, Investment in Education Development, Studijní opora v rámci projektu „Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava: InterDV“, Klíčová aktivita KA 03, 2014.5]

Doporučená literatura:

[1] BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Vyhodnocení a využití účetních výkazů pro manažery společníky a akcionáře. Praha: nakladatelství Grada Publishing, s.r.o., 2005. ISBN 80-247-1115-X. [2] PAVLÍKOVÁ, A. Finanční řízení v praxi. Praha, 3x3, 1998. [3] VOZŇÁKOVÁ, I.: Efektivní řízení pohledávek, nakladatelství Grada Publishing, s.r.o., ISBN 80-247-0770-5, 2003. [4] ROBERTS, J. The modern firm: organizational design for performance and growth. Oxford University Press, 2004, pg. 318.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Postup oceňování vybraného hutního podniku metodou EVA a DFC, submodul Využití změny cen vybraných surovin na komoditních trzích v rámci operativního řízení hutního podniku, submodul Stanovení pořadí vybraného hutního podniku v oboru dle vybraných finančních ukazatelů, submodul Analýza variant financování vozového parku ve vybraném hutním podniku včetně sestavení cash flow jednotlivých variant, submodul Investiční rozhodování v rámci hutního podniku. - JANOVSKÁ, K., VOZŇÁKOVÁ, I., ŠVECOVÁ, E. Ekonomika podniku. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu, průběžná kontrola testy.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
634-2008 FU I Finanční účetnictví I Doporučená
634-2012 MU Manažerské účetnictví Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět vymezuje ekonomický systém podniku, pojmy ekonomika podniku a ekonomie. 2. Analýza základních prvků a vazeb ekonomiky podniku. 3. Podstata ekonomiky. Účetnictví jako součást informačního systému organizace. 4. Provozní cyklus v podniku 5. Analýza majetku podniku. 6. Finanční výkazy podniku, analýza rozvahy. 7. Řízení dlouhodobého majetku v podniku. 8. Řízení zásob v podniku. 9. Řízení pohledávek v podniku 10. Řízení likvidity v podniku. Analýza výkazu o peněžních tocích. 11. Řízení nákladů v podniku. Analýza výkazu zisku a ztráty. 12. Analýza bodu zvratu. Kalkulační členění nákladů. 13. Finanční plánování a rozhodování. 14. Rozhodování o investicích: časová hodnota peněz, diskontovaný peněžní tok, čistá současná hodnota, doba návratnosti. 15. Základy daňového systému.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku