634-2013/01 – Marketing a obchod (MO)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEC0082 Mgr. Martin Čech, Ph.D.
NET03 doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět popsat a analyzovat základní marketingové procesy podniku, - student bude umět formulovat základní požadavky na provedení marketingového výzkumu, vč. přípravné fáze výzkumu a jeho realizace. Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti použití jednotlivých nástrojů marketingového mixu, - student bude umět aplikovat své znalosti a teoretické poznatky při řešení úloh spojených s rozhodovacím procesem průmyslových firem v oblasti marketingové strategie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem výuky tohoto předmětu je dosáhnout u posluchačů schopnost praktické aplikace znalostí a teoretických poznatků při řešení úloh spojených s rozhodovacím procesem průmyslových firem v oblasti marketingové analýzy a strategie a všude tam, kde jsou rozhodovací procesy navázány na znalosti trhu a tržního prostředí.

Povinná literatura:

[1] KOTLER, P., KELLER, K., L. Marketing Management. 14. vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. [2] ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4. [3] KOZEL, R., MYNÁŘOVÁ, L. a SVOBODOVÁ, H. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3527-6.

Doporučená literatura:

1] NÉTEK, V. Průmyslový marketing. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. [2] MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. 3. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2986-2. [3] PŘIKRYLOVÁ, J.; JAHODOVÁ H. Moderní marketingová komunikace. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3622-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Využití změny cen vybraných surovin na komoditních trzích v rámci operativního řízení hutního podniku, submodul Stanovení pořadí vybraného hutního podniku v oboru dle vybraných finančních ukazatelů, submodul Strategický management. - VILAMOVÁ, Š. Strategický management. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. - NÉTEK, V. Marketing a obchod. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů. Vypracování semestrálního projektu a absolvování závěrečného testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy a názvosloví marketingu, podstata, cíl a role marketingu v praxi průmyslového podniku. Organizační vazby marketingu a ostatních odborných činností firmy. 2. Marketingové prostředí firmy, subjekty trhu, spotřebitelský a průmyslový trh. Potřeby a rozdělení zákazníků, segmentace zákazníků. Aktuální vývojové trendy marketingu. 3. Marketingový informační systém, způsob vzniku a význam z hlediska firmy. Způsoby získávání a přístupu k datům, marketingový zpravodajský systém, marketingový výzkumný systém. Typy používaných informací. 4. Strategický marketing, podstata a role v podnikové praxi. Cíle strategického firemního řízení, cyklus strategického marketingového procesu. Vazba mezi strategií firmy a marketingovou strategií. Konkurenční výhoda firmy 5. Marketingová analýza – metody, techniky a nástroje marketingové analýzy. Exaktní a empirické nástroje marketingové analýzy. Základní marketingové strategie firmy. 6. Cílený marketing, podstata a role v marketingovém řízení firmy. Segmentace trhu, tržní cílení (targeting), tržní umístění (positioning). 7. Marketingový mix – podstata jednotlivých nástrojů marketingového mixu, zásady vytvoření mark. mixu, význam marketingového mixu, vztah k potřebám zákazníka a možnostem firmy. Různé koncepce marketingového mixu. 8. Produkt jako prvek marketingového mixu, typologie produktů, koncepce totálního produktu, produktová politika firmy, cyklus tržní životnosti produktu, vývoj nového produktu a jeho uvedení na trh z pohledu marketingu. 9. Cena jako prvek marketingového mixu, proces stanovení ceny v marketingu, složky cenového mixu, tvorba cenových strategií, kondiční politika firmy. 10. Komunikace jako prvek marketingového mixu, podstata procesu firemní komunikace, cíle marketingové komunikace, nástroje komunikačního mixu, reklama, PR, přímý marketing, podpora prodeje, osobní prodej. Měření účinnosti marketingového komunikace. 11. Distribuce jako prvek marketingového mixu, podstata distribučního procesu, pojem distribuční kanál a jeho typologie. Optimální distribuční cesta z hlediska zákazníka. 12. Marketingový výzkum – úvod do problematiky výzkumu, metody a techniky marketingového výzkumu. 13. Přípravná fáze marketingového výzkumu - výběr vzorku, reprezentativní kvazireprezentativní a nereprezentativní techniky výběru výběrového souboru, harmonogram prací, rozpočet výzkumu. Příprava dotazníku. 14. Realizační fáze výzkumu. Sběr a vyhodnocení získaných dat. Způsoby vyhodnocení a interpretace výsledků marketingového výzkumu. Vyhodnocení stanovených hypotéz - jejich ověření, či vyvrácení. Tvorba závěrečné zprávy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku