634-2017/01 – Průmyslová ekonomika a management (PEM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity4
Garant předmětuIng. Josef Kutáč, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Josef Kutáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
KUT064 Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
SHE0017 Mgr. Sofiya Shevtsova, Ph.D.
S1K47 Ing. Eva Švecová, Ph.D.
JAH018 Ing. Hana Tomčíková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - pojmenovat základní vztahy ekonomického řízení průmyslového podniku, - charakterizovat majetkovou a kapitálovou strukturu podnikatelských subjektů. Student získá: - ucelený přehled o vývoji podniku v prostoru a čase. Student bude schopen: - využít své teoretické poznatky pro hodnocení finanční situace a zdraví podniku ve vazbě na specifika průmyslu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Jedná se o společný předmět studijního programu, který studentům poskytuje základní znalosti o ekonomice průmyslového podniku. Je zaměřen na pochopení pojmů a vztahů v podnikovém ekonomickém řízení. Výklad se orientuje na ekonomické a finanční řízení podniku se zaměřením na specifika hutní, strojní a chemické výroby. Obsahuje rovněž základy podnikového managementu a jeho aplikace do podnikových oblastí.

Povinná literatura:

SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8. SEDLÁČEK, M., P. SUCHÁNEK a J. ŠPALEK. Kvalita a výkonnost průmyslových podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6075-3. VALACHOVÁ, B. Obchodní korporace a jejich přeměny: (právní, účetní a daňové aspekty). Ostrava: Key Publishing, 2014. ISBN 978-80-7418-220-4. ROBBINS, S. P. a M. K. COULTER. Management. Thirteenth edition. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-09020-7. MARTINOVIČOVÁ, D., J. VAVŘINA a M. KONEČNÝ. Úvod do podnikové ekonomiky. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5316-4.

Doporučená literatura:

ŠMÍDOVÁ, R. Finanční analýza a plánování podniku: sbírka neřešených příkladů. Vyd. 3. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1851-0. Živnostenské podnikání: předpisy regulující podnikání : redakční uzávěrka 22.8.2016. Ostrava: Sagit, 2016. ISBN 978-80-7488-179-4. studijní opory Ekonomika podniku: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/634/vyukove-opory-katedry/index.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška. Úspěšné absolvování zápočtového testu - prezenční forma studia. Vypracování semestrální práce na zadané téma z oblasti ekonomiky - kombinovaná forma studia.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Postup oceňování vybraného hutního podniku metodou EVA a DFC, submodul Stanovení pořadí vybraného hutního podniku v oboru dle vybraných finančních ukazatelů, submodul Analýza variant financování vozového parku ve vybraném hutním podniku včetně sestavení cash flow jednotlivých variant, submodul Investiční rozhodování v rámci hutního podniku, submodul Strategický management. - JANOVSKÁ, K., VOZŇÁKOVÁ, I., ŠVECOVÁ, E. Ekonomika podniku. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. - JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š. Manažerská ekonomika. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování zápočtového testu - prezenční forma studia. Vypracování semestrálního projektu na zadané téma z oblasti ekonomiky - kombinovaná forma studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do právního rámce podnikání. 2. Organizačně právní formy podnikání. 3. Podnikatelské prostředí průmyslového podniku - základní analýzy. 4. Ekonomické řízení a specifika průmyslových podniků. 5. Kapitálová a majetková struktura průmyslových podniků. 6. Zdroje a možnosti financování průmyslových podniků. 7. Možnosti zajištění hospodárnosti a efektivnosti průmyslových podniků. 8. Funkce a činnosti průmyslového podniku. 9. Výrobní, technologická a tržní specifika průmyslových podniků. 10. Strategické, taktické a operativní plánování v podmínkách výrobního podniku. 11. Základy podnikového managementu. 12. Základní manažerské funkce. 13. Současné trendy a strategie hutní, strojní a chemické výroby v ČR , EU a ve světě. 14. Případová studie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 80 % účast na seminářích

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní