634-3001/05 – Manažerská ekonomika (ME)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN48 prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět definovat: - základní vztahy ekonomického řízení průmyslového podniku ve vazbě na specifika hutní, strojírenské a chemické výroby, - základní principy managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Výklad se orientuje na ekonomické řízení podniku se zaměřením na specifika hutní, strojní a chemické výroby. Obsahuje rovněž základy podnikového managementu a aplikaci principů managementu do různých oblastí podniku.

Povinná literatura:

SYNEK, M. a E. KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8. SEDLÁČEK, M., P. SUCHÁNEK a J. ŠPALEK. Kvalita a výkonnost průmyslových podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6075-3. ROBBINS, S. P. a M. K. COULTER. Management. Thirteenth edition. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-09020-7. MARTINOVIČOVÁ, D., J. VAVŘINA a M. KONEČNÝ. Úvod do podnikové ekonomiky. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5316-4.

Doporučená literatura:

ŠMÍDOVÁ, R. Finanční analýza a plánování podniku: sbírka neřešených příkladů. Vyd. 3. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1851-0. Živnostenské podnikání: předpisy regulující podnikání : redakční uzávěrka 22.8.2016. Ostrava: Sagit, 2016. ISBN 978-80-7488-179-4. studijní opory: Manažerská ekonomika: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/634/vyukove-opory-katedry/index.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška: písemný test a ústní zkouška. Vypracování semestrálního projektu na zadané téma z oblasti ekonomiky a managementu.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š. Manažerská ekonomika. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015., JANOVSKÁ, K., VILAMOVÁ, Š. Managerial Economics. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování zápočtového testu - prezenční studium

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Průmyslový podnik, jeho funkce a cíle. 2. Organizačně právní formy podnikání v ČR. 3. Finanční výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz o peněžních tocích. 4. Majetková struktura podniku a kapitálová struktura průmyslového podniku. 5. Náklady podniku a výnosy průmyslového podniku. 6. Výsledek hospodaření průmyslového podniku. 7. Investiční činnost průmyslového podniku. 8. Základní metody finanční analýzy. 9. Základy podnikového managementu – úvod do základních pojmů, technik, dovedností a teorií managementu. 10. Základy strategického řízení průmyslového podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 80% účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270005) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.