634-3002/01 – Finanční účetnictví II (FU II)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUH50 prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
SIK10 Ing. Andrea Franková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude znát podvojné účetnictví pro podnikatele, dále bude mít i základní informace o mezinárodních účetních standardech (IAS/IRFS), direktivách EU a US GAAP. Získané dovednosti: - posluchač bude umět účtovat o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, dlouhodobém finančním majetku, krátkodobém finančním majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Dále bude umět využít informace z podvojného účetnictví pro podnikatele v rozhodovacích procesech podnikatelských subjektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá podvojným účetnictvím pro podnikatelské subjekty průmyslového charakteru, tj. účtováním o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, dlouhodobém finančním majetku, krátkodobém finančním majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Předmět navazuje na Finanční účetnictví I, podrobně jsou rozebírána specifika ve výše uvedených okruzích, přístupy k oceňování majetku a závazků, opravné položky, odložená daň, a to nejen z hlediska finančního účetnictví, ale i z hlediska daňového práva. Dále jsou vysvětlovány principy sestavení konsolidované účetní závěrky. Posluchači získají i základní informace o mezinárodních účetních standardech (IAS/IRFS), direktivách EU a US GAAP.

Povinná literatura:

[1] BUCHTOVÁ, J. Programová učebnice Podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů. Ostrava: MIRAGO Ostrava, 2004, 10. vydání, ISBN 80-86617-18-1. [2]BUCHTOVÁ, J. Finanční účetnictví aktualizace, studijní opora. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015. [3] BUCHTOVÁ, J. Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku, studijní opora. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2018. [4] BUCHTOVÁ, J. Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele. Ostrava: MIRAGO Ostrava, 2008, 5. vydání, ISBN 80-86617-38-6. [5] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. [6] Vyhláška MF ČR č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatele v platném znění. [7] České účetní standardy pro podnikatele v platném znění.

Doporučená literatura:

[1] Mezinárodní účetní standardy (IAS/IFRS) [2] Kovanicová, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého, POLYGON Praha, 2009 [3] Kovanicová, D.: Finanční účetnictví: světový koncept: IFRS/IAS, POLYGON Praha, 2005 [4] Ryneš, P.: Podvojné účetnictví a účetní závěrka, ANAG Olomouc, 2011

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Využití Money S3 ve finančním účetnictví. - SIKOROVÁ, A. Informační podpora finančního účetnictví. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Kontrolní testy, zpracování programů - vypracování zadaných příkladů z jednotlivých tematických bloků. předpokládáme znalosti předmětů: předmětu ekonomika podniku, finanční účetnictví I, manažerské účetnictví

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1/ Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účtování o pronájmu, operativní a finanční leasing, účtování u nájemce a pronajímatele, nájem podniku nebo části podniku, opravné položky. 2/ Zásoby - účtování zásob z vlastní výroby, opravné položky k zásobám. 3/ Dlouhodobý finanční majetek - cenné papíry a vklady, půjčky. 4/ Finanční účty - krátkodobý finanční majetek (majetkové cenné papíry, dlužné cenné papíry), reálná hodnota, účtování o krátkodobých finančních výpomocích. 5/ Zúčtovací vztahy - účtování pohledávek z obchodních vztahů, smluvní pokuty a úroky z prodlení, postoupení pohledávek, započtení pohledávek a závazků, opravné položky zákonné a tvořené z důvodu opatrnosti, odpis pohledávek, účtování směnek, opce a opční listy. 6/ Opravné položky k pohledávkám. 7/ Přechodné účty aktiv a pasív (časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadné položky). 8/ Účetní operace v zahraniční měně. 9/ Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - základní kapitál (jeho zvyšování a snižování), kapitálové fondy, fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. 10/ Rezervy - tvorba a čerpání rezerv, rezervy zákonné a ostatní, daňové hledisko použití a tvorby rezerv, dlouhodobé bankovní úvěry a závazky. 11/ Náklady a výnosy - účtování vybraných případů - účtování provozních nákladů a výnosů, účtování finančních nákladů a výnosů, účtování mimořádných nákladů a výnosů. Analýza nákladů z hlediska daně z příjmů. 12/ Daně z příjmů a převodové účty - rozdíly mezi daňovým základem a výsledkem hospodaření zjištěným v účetnictví, účtování daně z příjmů z běžné činnosti - splatné a odložené a daně z příjmů z mimořádné činnosti - splatné a odložené. 13/ Konsolidovaná účetní závěrka. 14/ Stručná charakteristika světového účetnictví (direktivy EU, Mezinárodní účetní standardy - IAS/IFRS, US GAAP).

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMT - K - cs 2020/2021 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní