634-3003/01 – Strategický management (SM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat základní firemní strategie a principy strategického řízení průmyslového podniku - student bude umět formulovat základní nástroje strategické analýzy firmy na B2B trhu Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti použití konkrétní analýzy průmyslového podniku - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům na zlepšení strategické pozice průmyslové firmy

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení podstaty strategického myšlení, strategického chování podnikatelských subjektů, osvojení vybraných metod a přístupů strategické analýzy průmyslových podniků. Seznamuje se strategiemi na jednotlivých úrovních řízení průmyslového podniku a vytváří základy pro jejich úspěšnou formulaci a implementaci.

Povinná literatura:

LHOTSKÝ, J. Strategický management: jak zajistit budoucí úspěch podniku. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3295-1. Studijní opora Strategický management: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/634/Strategicky%20management.pdf ZUZÁK, R. Strategické řízení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4008-9. LYNCH, R. Strategic Management. Harlow: Pearson, 2015. ISBN 9781292064666.

Doporučená literatura:

GILAD, B. Strategické válečné hry v podnikání, jak firmy mohou zásadně zlepšit své strategie a překonat konkurenci. 1. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-216-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Využití změny cen vybraných surovin na komoditních trzích v rámci operativního řízení hutního podniku, submodul Stanovení pořadí vybraného hutního podniku v oboru dle vybraných finančních ukazatelů, submodul Strategický management. - VILAMOVÁ, Š. Strategický management. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod a podstata strategického managementu - činnosti realizované v rámci strategického managementu, charakteristiky současného strategického řízení. 2. Poslání (mise) a strategické cíle organizace - vymezení poslání, jeho význam, praktické problémy. Vymezení strategických cílů, vlastnosti cílů, zajištění nekonfliktnosti cílů na jednotlivých úrovních řízení. 3. Strategická analýza okolí podniku – cíl analýzy okolí, struktura podnikového okolí, metody analýzy okolí. PEST analýza – hlavní faktory makrookolí a jejich vliv na podnik. 4. Porterův model pěti sil – cíl jeho aplikace, vymezení faktorů majících vliv na intenzitu jednotlivých sil. Analýza životního cyklu oboru – fáze a charakteristika jednotlivých fází a způsoby jejich stanovení. Analýza konkurenčních skupin – vymezení konkurenčních skupin, hlavní charakteristiky pro jejich určení, postup vytvoření mapy konkurenčních skupin. Scénáře budoucího vývoje okolí podniku. 5. Analýza vnitřního potenciálu podniku – cíl a metody analýzy, vymezení auditu zdrojů a postupu jeho realizace. Analýza klíčových kompetencí – vymezení klíčových kompetencí, cíl a postup realizace uvedené analýzy. Analýza hodnototvorného řetězce – vymezení, cíl realizace analýzy. Benchmarking - vymezení a typy benchmarkingu, cíl a postup realizace. 6. SWOT analýza – cíl a postup realizace analýzy, určení strategické pozice podniku, volba vhodné strategie. - Úrovně strategického řízení v podniku – vymezení úrovní strategického řízení a příslušných strategií, obsahová náplň strategií na jednotlivých úrovních. 7. Strategické alternativy na úrovni podniku – charakteristika růstu/expanze, stabilizace, omezení/defenzivního postoje, formy růstu. Základní strategie na úrovni podniku – charakteristika koncentrace, rozvoje trhu, rozvoje výrobku, inovace, horizontální integrace, vertikální integrace, Joint Venture, soustředěné diverzifikace, složené diverzifikace, přeskupení, redukce a likvidace. 8. Strategie vstupu firem na zahraniční trhy - typy strategií, jejich vymezení, příklady, výhody a nevýhody. Vývozní a dovozní operace (prostřednické vztahy, smlouvy o výhradním prodeji, obchodní zastoupení, komisionářské a mandátní vztahy, Piggyback, přímý vývoz, exportní aliance). Formy nenáročné na kapitálové investice (licenční obchody, franchising, smlouvy o řízení, zušlechťovací operace, výrobní kooperace). Kapitálové vstupy firem na zahraniční trhy (akvizice, fúze, Greenfield Investment, Joint Venture, strategické aliance) 9. Strategie vycházející z analýzy portfolia podniku – cíl analýzy portfolia podniku, matice BCG a její charakteristika, vymezení jednotlivých skupin oborů, strategie vhodné pro každou ze skupin, postup realizace analýzy BCG. 10. Porterovy konkurenční strategie – vymezení a předpoklady dosažení strategie vůdčího postavení v nákladech, strategie diferenciace a strategie soustředění. - Strategie založené na analýze životního cyklu oboru – strategie vhodné pro fázi narození/zavedení, růstu, dospělosti/zralosti, stárnutí/poklesu. 11. Funkcionální strategie – hlavní předmět zájmu strategie marketingové, finanční, výrobní, lidských zdrojů, výzkumu a vývoje. Hodnocení a výběr strategie – charakteristika základních kritérií hodnocení strategie, tj. vhodnosti, proveditelnosti a přijatelnosti. 12. Finančně-ekonomické hodnocení podnikatelských strategií – cíle, postup a výstupy finančně ekonomického hodnocení strategie. Využití vícekriteriálního rozhodování ve strategickém managementu – oblasti aplikace vícekriteriálního rozhodování ve strategickém řízení, postup aplikace metod vícekriteriálního rozhodování, metody pro stanovení významnosti kritérií a preferenčního uspořádání variant. 13. Implementace strategie v podniku – způsoby realizace strategie vyžadující změnu organizační struktury a jejich charakteristika. 14. Strategická kontrola a strategický audit – srovnání „klasické“ a strategické kontroly, základní formy strategické kontroly a jejich charakteristika. Strategický audit – pojem, cíl a podstata auditu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní