634-3003/02 – Strategický management (SM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEC0082 Mgr. Martin Čech, Ph.D.
VIL10 doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat základní firemní strategie a principy strategického řízení průmyslového podniku - student bude umět formulovat základní nástroje strategické analýzy firmy na B2B trhu Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti použití konkrétní analýzy průmyslového podniku - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům na zlepšení strategické pozice průmyslové firmy

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení podstaty strategického myšlení, strategického chování podnikatelských subjektů, osvojení vybraných metod a přístupů strategické analýzy průmyslových podniků. Seznamuje se strategiemi na jednotlivých úrovních řízení průmyslového podniku a vytváří základy pro jejich úspěšnou formulaci a implementaci.

Povinná literatura:

LHOTSKÝ, J. Strategický management: jak zajistit budoucí úspěch podniku. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3295-1. Studijní opora Strategický management: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/634/Strategicky%20management.pdf ZUZÁK, R. Strategické řízení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4008-9. LYNCH, R. Strategic Management. Harlow: Pearson, 2015. ISBN 9781292064666.

Doporučená literatura:

GILAD, B. Strategické válečné hry v podnikání, jak firmy mohou zásadně zlepšit své strategie a překonat konkurenci. 1. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-216-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Využití změny cen vybraných surovin na komoditních trzích v rámci operativního řízení hutního podniku, submodul Stanovení pořadí vybraného hutního podniku v oboru dle vybraných finančních ukazatelů, submodul Strategický management. - VILAMOVÁ, Š. Strategický management. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod a podstata strategického managementu - činnosti realizované v rámci strategického managementu, charakteristiky současného strategického řízení. 2. Poslání (mise) a strategické cíle organizace - vymezení poslání, jeho význam, praktické problémy. Vymezení strategických cílů, vlastnosti cílů, zajištění nekonfliktnosti cílů na jednotlivých úrovních řízení. 3. Strategická analýza okolí podniku – cíl analýzy okolí, struktura podnikového okolí, metody analýzy okolí. PEST analýza – hlavní faktory makrookolí a jejich vliv na podnik. 4. Porterův model pěti sil – cíl jeho aplikace, vymezení faktorů majících vliv na intenzitu jednotlivých sil. Analýza životního cyklu oboru – fáze a charakteristika jednotlivých fází a způsoby jejich stanovení. Analýza konkurenčních skupin – vymezení konkurenčních skupin, hlavní charakteristiky pro jejich určení, postup vytvoření mapy konkurenčních skupin. Scénáře budoucího vývoje okolí podniku. 5. Analýza vnitřního potenciálu podniku – cíl a metody analýzy, vymezení auditu zdrojů a postupu jeho realizace. Analýza klíčových kompetencí – vymezení klíčových kompetencí, cíl a postup realizace uvedené analýzy. Analýza hodnototvorného řetězce – vymezení, cíl realizace analýzy. Benchmarking - vymezení a typy benchmarkingu, cíl a postup realizace. 6. SWOT analýza – cíl a postup realizace analýzy, určení strategické pozice podniku, volba vhodné strategie. - Úrovně strategického řízení v podniku – vymezení úrovní strategického řízení a příslušných strategií, obsahová náplň strategií na jednotlivých úrovních. 7. Strategické alternativy na úrovni podniku – charakteristika růstu/expanze, stabilizace, omezení/defenzivního postoje, formy růstu. Základní strategie na úrovni podniku – charakteristika koncentrace, rozvoje trhu, rozvoje výrobku, inovace, horizontální integrace, vertikální integrace, Joint Venture, soustředěné diverzifikace, složené diverzifikace, přeskupení, redukce a likvidace. 8. Strategie vstupu firem na zahraniční trhy - typy strategií, jejich vymezení, příklady, výhody a nevýhody. Vývozní a dovozní operace (prostřednické vztahy, smlouvy o výhradním prodeji, obchodní zastoupení, komisionářské a mandátní vztahy, Piggyback, přímý vývoz, exportní aliance). Formy nenáročné na kapitálové investice (licenční obchody, franchising, smlouvy o řízení, zušlechťovací operace, výrobní kooperace). Kapitálové vstupy firem na zahraniční trhy (akvizice, fúze, Greenfield Investment, Joint Venture, strategické aliance) 9. Strategie vycházející z analýzy portfolia podniku – cíl analýzy portfolia podniku, matice BCG a její charakteristika, vymezení jednotlivých skupin oborů, strategie vhodné pro každou ze skupin, postup realizace analýzy BCG. 10. Porterovy konkurenční strategie – vymezení a předpoklady dosažení strategie vůdčího postavení v nákladech, strategie diferenciace a strategie soustředění. - Strategie založené na analýze životního cyklu oboru – strategie vhodné pro fázi narození/zavedení, růstu, dospělosti/zralosti, stárnutí/poklesu. 11. Funkcionální strategie – hlavní předmět zájmu strategie marketingové, finanční, výrobní, lidských zdrojů, výzkumu a vývoje. Hodnocení a výběr strategie – charakteristika základních kritérií hodnocení strategie, tj. vhodnosti, proveditelnosti a přijatelnosti. 12. Finančně-ekonomické hodnocení podnikatelských strategií – cíle, postup a výstupy finančně ekonomického hodnocení strategie. Využití vícekriteriálního rozhodování ve strategickém managementu – oblasti aplikace vícekriteriálního rozhodování ve strategickém řízení, postup aplikace metod vícekriteriálního rozhodování, metody pro stanovení významnosti kritérií a preferenčního uspořádání variant. 13. Implementace strategie v podniku – způsoby realizace strategie vyžadující změnu organizační struktury a jejich charakteristika. 14. Strategická kontrola a strategický audit – srovnání „klasické“ a strategické kontroly, základní formy strategické kontroly a jejich charakteristika. Strategický audit – pojem, cíl a podstata auditu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.