634-3019/01 – Finanční účetnictví průmyslového podniku II (FUPP II)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmysluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUH50 prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
LEN36 prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
JAH018 Ing. Hana Tomčíková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude znát podvojné účetnictví pro podnikatelské subjekty průmyslového charakteru, dále bude mít i základní informace o mezinárodních účetních standardech (IAS/IRFS) a US GAAP. Získané dovednosti: - posluchač bude umět účtovat o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, dlouhodobém finančním majetku, krátkodobém finančním majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Dále bude umět využít informace z podvojného účetnictví pro podnikatelské subjekty průmyslového charakteru v jejich rozhodovacích procesech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá podvojným účetnictvím pro podnikatelské subjekty průmyslového charakteru, tj. účtováním o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, dlouhodobém finančním majetku, krátkodobém finančním majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Předmět navazuje na Finanční účetnictví průmyslového podniku I, podrobně jsou rozebírána specifika ve výše uvedených okruzích, přístupy k oceňování majetku a závazků, opravné položky, odložená daň, a to nejen z hlediska finančního účetnictví, ale i z hlediska daňového práva. Dále jsou vysvětlovány principy sestavení konsolidované účetní závěrky. Posluchači získají i základní informace o mezinárodních účetních standardech (IAS/IRFS) a US GAAP.

Povinná literatura:

BUCHTOVÁ, J. Programová učebnice Podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů. Ostrava: MIRAGO, 2004, 10. vydání, ISBN 80-86617-18-1. BUCHTOVÁ, J. Finanční účetnictví aktualizace, studijní opora. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. BUCHTOVÁ, J. Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku, studijní opora. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2018. BUCHTOVÁ, J. Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele. Ostrava: MIRAGO Ostrava, 2008, 5. vydání, ISBN 80-86617-38-6. MLÁDEK, R. IFRS and US GAAP: accounting policies and procedures. Praha: Leges, 2017, ISBN 978-80-7502-194-6.

Doporučená literatura:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Vyhláška MF ČR č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatele v platném znění. České účetní standardy pro podnikatele v platném znění. Mezinárodní účetní standardy (IAS/IFRS) v platném znění. KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví: světový koncept: IFRS/IAS. Praha: POLYGON, 2005, ISBN 80-7273-129-7. RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Olomouc: ANAG, 2021, ISBN 978-80-7263-633-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška. Kontrolní testy, zpracování programů - vypracování zadaných příkladů z jednotlivých tematických bloků.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): - Vzdělávací modul 6 – Finančně-ekonomická analýza a rozhodování: submodul Využití Money S3 ve finančním účetnictví. - SIKOROVÁ, A. Informační podpora finančního účetnictví. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. BUCHTOVÁ, J. Finanční účetnictví aktualizace, studijní opora. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. BUCHTOVÁ, J. Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku, studijní opora. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2018.

Další požadavky na studenta

Kontrolní testy, zpracování programů - vypracování zadaných příkladů z jednotlivých tematických bloků. předpokládáme znalosti předmětů: předmětu ekonomika podniku, finanční účetnictví I, manažerské účetnictví

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Problematika finančního účetnictví průmyslového podniku v následujících okruzích účtování : 1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účtování o pronájmu, operativní a finanční leasing, účtování u nájemce a pronajímatele, nájem podniku nebo části podniku, opravné položky. 2. Zásoby - účtování zásob z vlastní výroby, opravné položky k zásobám. 3. Dlouhodobý finanční majetek - cenné papíry a vklady, půjčky. 4. Finanční účty - krátkodobý finanční majetek (majetkové cenné papíry, dlužné cenné papíry), reálná hodnota, účtování o krátkodobých finančních výpomocích. 5. Zúčtovací vztahy - účtování pohledávek z obchodních vztahů, smluvní pokuty a úroky z prodlení, postoupení pohledávek, započtení pohledávek a závazků, opravné položky zákonné a tvořené z důvodu opatrnosti, odpis pohledávek, účtování směnek, opce a opční listy. 6. Opravné položky k pohledávkám. 7. Přechodné účty aktiv a pasív (časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadné položky). 8. Účetní operace v zahraniční měně. 9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - základní kapitál (jeho zvyšování a snižování), kapitálové fondy, fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření, výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. 10. Rezervy - tvorba a čerpání rezerv, rezervy zákonné a ostatní, daňové hledisko použití a tvorby rezerv, dlouhodobé bankovní úvěry a závazky. 11. Náklady a výnosy - účtování vybraných případů - účtování provozních nákladů a výnosů, účtování finančních nákladů a výnosů, účtování mimořádných nákladů a výnosů. Analýza nákladů z hlediska daně z příjmů. 12. Daně z příjmů a převodové účty - rozdíly mezi daňovým základem a výsledkem hospodaření zjištěným v účetnictví, účtování daně z příjmů z běžné činnosti - splatné a odložené a daně z příjmů z mimořádné činnosti - splatné a odložené. 13. Konsolidovaná účetní závěrka. 14. Stručná charakteristika světového účetnictví (direktivy EU, Mezinárodní účetní standardy - IAS/IFRS, US GAAP).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  12
        Zkouška Zkouška 80  31 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu EPP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu EPP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu EPP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu EPP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu EPP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A270002) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Ekonomika a management v průmyslu EPP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní