635-0012/01 – Vyzdívky pecí (VP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1966/1967Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS50 prof. Ing. Pavel Hašek, CSc.
JAN57 Ing. Dalibor Jančar, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- předmět seznamuje se zásadami použití ŽV a TIZ materiálů, návrhu a konstrukce vyzdívek pecí a zařízení v metalurgii a strojírenství, sušáren a pecí v keramickém průmyslu, sklářský pecí, pecí v chemickém průmyslu a tepelných zařízení v energetice - charakterizuje vyzdívky konkrétních typů pecí a tepelných zařízení s ohledem na výrobní technologie v nich probíhající - v rámci předmětu se studenti seznámí s rozborem fázových poměrů v žárovzdorných materiálech a při styku ŽV materiálů s korodienty, s chemickým, mechanickým a tepelným namáháním vyzdívek - předmět rovněž seznamuje s technologiemi zhotovování vyzdívek z tvarových a netvarových materiálů, technologiemi oprav a metodami zvyšování životnosti vyzdívek

Vyučovací metody

Anotace

Výrobně technologické požadavky na vlastnosti pecí. Zásady pro použití žárovzdorných materiálů. Tepelná práce vyzdívek. Optimalizace vyzdívky z hlediska tepelných ztrát a celkových nákladů. Materiály pro stavbu pecí. Konstrukce vyzdívek. Vyzdívky pecí v hutnictví a strojírenství. Tavicí pece šachtové a nístějové, pece ohřívací, pece pro tepelné zpracování. Vyzdívky zařízení pro přepravu roztavených kovů, zařízení pro mimopecní rafinaci. Žárovzdorné materiály pro kontinuální odlévání oceli. Vyzdívky pecí v keramickém průmyslu a průmyslu stavebních materiálů. Vyzdívky ostatních tepelných zařízení v průmyslu.

Povinná literatura:

1.PŘÍHODA, M., HAŠEK, P. Hutnické pece (skriptum). Ostrava: VŠB, 1987. 379 s. 2.STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály: Výroba, vlastnosti a použitie. Bánská Bystrica: MEDIA, 2000. 445 s. 3.TICHÝ, O. Tepelná technika pro keramiky. 1. vyd., ČSVTS 2004, 211 s. ISBN 80–02–01570–3. 4.PŘÍHODA, M., RÉDR, M. Sdílení tepla a proudění. 2. přeprac. vyd. Ostrava, 2008. 177 s. ISBN 978–80–1748–4.

Doporučená literatura:

1.WALKENBACH, J. Microsoft office Excel 2007 - Vzorce a výpočty. 1. vyd. Computer Press, a.s. Brno 2008. 712 s. ISBN 978 – 80 – 251 – 1765 – 1. 2.WALKENBACH, J. Microsoft office Excel 2007 Programování ve VBA. 1. vyd. Computer Press, a.s. Brno 2008. 912 s. ISBN 978 – 80 – 251 – 2011 – 8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální práce.

E-learning

V současné době nejsou studijní opory k dispozici.

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Kód předmětuZkratkaNázev
635-0051 STP Sdílení tepla a proudění

Osnova předmětu

Přednášky 1.Výrobně technologické požadavky na vyzdívky pecí a tepelných zařízení. 2.Zásady použití žárovzdorných materiálů – rozhodovací hlediska návrhu vyzdívky. 3.Rozbor spotřeb žárovzdorných materiálů v různých průmyslových odvětvích (metalurgie železných a neželezných kovů, chemický průmysl, výroba skla, výroba stavebních materiálů a hmot). 4.Základní žárovzdorné materiály pro stavbu pecí a jejich vlastnosti – tvarová a netvarová staviva, tepelně izolační materiály. 5.Tepelná práce vyzdívek – Řešení teplotního pole vyzdívky v časově ustáleném a neustáleném stavu, ohřev jednostranný, ohřev v celém objemu, ohřev nepřetržitý a cyklický, 1. a 2. Fourierův zákon, počáteční a povrchové podmínky. 6.Vliv izolace ve vyzdívce, základní tepelně technické vlastnosti žárovzdorných materiálů (tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita, viskozita, hustota, objemová hmotnost). 7.Vliv koroze na vyzdívku a opatření na její zabránění – studium vzájemného působení strusky a žárovzdorného materiálu (aplikace ternárních diagramů), chlazení vyzdívek. 8.Technologie zhotovování vyzdívek. Vyzdívky z hutných tvarových materiálů, z netvarových staviv, lehčených a vláknitých materiálů. Žáromonolity. Kotvení a zavěšování vyzdívek. 9.Konstrukce vyzdívek jednotlivých metalurgických agregátů (VP, ohřívače větru, mísiče surového železa, konvertor, tandemová pec, EOP, elektrické indukční pece, atd.). 10.Konstrukce vyzdívek v sekundární metalurgii (licí pánve, mezipánve + stínící a ponorné trubice, zařízení pro vakuování oceli atd.). 11.Konstrukce vyzdívek pecí v keramickém, sklářském a energetickém průmyslu (sušárny hmot, komorové pece, tunelové pece, šachtové a rotační pece pro výpal surovin, sklářské tavící pece). 12.Opravy vyzdívek – Technologie oprav vyzdívek „za studena“ a za „za horka“ (torkretování, shotkretování,slag coating, slag splashing aj.), způsoby zvyšování životnosti vyzdívek pecí a tepelných zařízení. Cvičení 1.Lineární a polynomická regrese – využití metody nejmenších čtverců pro aproximaci dané závislosti. 2.Rozšířené využití vestavěných funkcí MS Excel – f-ce KDYŽ, VYHLEDAT, INDEX, POZVYHLEDAT, BESSELJ 3.Povrchové podmínky – Výpočet celkového součinitele přestupu tepla na vnější straně vyzdívky – využití kriteriálních rovnic a rovnic pro přestup tepla zářením. 4.Řešení teplotního pole vyzdívek – Stacionární teplotní pole jednorozměrné (stěna rovinná, válcová, sférická). Využití iterační metody. 5.Energetické bilance – výpočet entalpie vyzdívky. 6.Řešení jednosměrného nestacionárního teplotního pole v nekonečné desce pro různé okrajové podmínky (q = konst.; tpr = konst; tpov = konst.; tpov = f(času); tpr = f(času) atd.). 7.Řešení jednosměrného nestacionárního teplotního pole v nekonečném válci pro různé okrajové podmínky (q = konst.; tpr = konst; tpov = konst.; tpov = f(času); tpr = f(času) atd.). 8.Postup výpočtu transcendentních rovnic (graficky, numericky), Besselovy funkce. 9.Řešení nestacionárního teplotního pole pro 3D tvary (kvádr, hranol, válec). 10.Numerické metody (metoda elementárních bilancí). 11.Využití maker v MS Excel – zobrazení karty vývojář, tvorba maker, využití ovládacích prvků. 12.Základy programování ve VBA – procedury Sub a Function, deklarace proměnných, tvorba vlastních vzorců, tvorba uživatelských formulářů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T024) Tepelná technika (01) Tepelná technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T020) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály (02) Průmyslová keramika a žárovzdorné materiály P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.